Informálne vzdelávanie

Informálne vzdelávanie alebo neinštitucionálne vzdelávanie je chápané ako celoživotný proces získavanie vedomostí, zručností a postojov v každodennom živote bez organizačných zásahov. Utvára ho rodina, vrstovníci, ale aj sledovanie TV, čítanie. Je typické neorganizovanosťou, nesystematickosťou a môže mať pozitívne aj negatívne vplyvy. Je ale prirodzenou súčasťou celoživotného učenia.