Infrastructure for Spatial Information in the European Community

Infrastructure for Spatial Information in the European Community (skr. INSPIRE) je iniciatívou Európskej komisie, ktorá si kladie za cieľ vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií.

Čo je to INSPIRE

upraviť

Infraštruktúra priestorových informácií v ES (INSPIRE). Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007 o zriadení Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve.

Povinnosti vyplývajúce zo smernice

upraviť

Smernica ukladá členským štátom povinnosti v oblasti priestorových dát a služieb na nich založených. Vo všeobecnej rovine určuje pravidlá pre tvorbu metadát (pozri ďalej), sieťové služby, zdieľanie dát a koordináciu. Sieťovými službami sa rozumejú služby, ktoré majú umožniť vyhľadávanie, prehliadanie, sťahovanie a transformáciu dát alebo spustenie ďalších služieb.

Oblasť dát, pre ktorú toto všetko platí sa bude postupne rozširovať. Podrobné pravidlá pre témy uvedené v prílohe I sa musia prijať najneskôr do 15. mája 2009, príloha II a III najneskôr do 15. mája 2012.

K základnému dokumentu sú postupne doplňované vykonávacej smernice, prvá z nich je Nariadenie Komisie ES č. 1205/2008 týkajúca sa metadát, teda toho, ako majú byť priestorové údaje spadajúce pod INSPIRE popísané. Metadáta podľa príloh I a II musia byť pripravené do 2 rokov od prijatia vykonávacích predpisov.

Implementačné pravidlá (IP)

upraviť

IP sú praktickou realizáciou cieľov stanovených v smernici INSPIRE. V rámci implementácie už dostávame hmatateľné výsledky, tie sú tvorené podľa odporúčaní a technických noriem z implementačných pravidiel. Na tvorbe implementačných pravidiel sa podieľajú Coordination Team, Eurostat, Joint Research Centre, Drafting teams, a iné.

Poznáme dva druhy implementačných dokumentov: nariadenia (EN: Regulation), rozhodnutia komisií (EN: Commision Decision).

IP sú vytvárané pre: metaúdaje, dátové špecifikácie, sieťové služby, zdieľanie údajov, podávanie správ o stave služieb a údajov.

Dátové špecifikácie

upraviť

Patria medzi najdôležitejšie dokumenty publikované odborníkmi zaoberajúcimi sa príslušnou témou (výrobné a priemyselné zariadenia, chránené územia a podobne). Pracovníci riešiaci rovnakú problematiku sú združovaný do pracovných skupín pomenovaných podľa tém.

Každá téma z prílohy ma vypracovanú dátovú špecifikáciu dostupnú na natívnej online lokalite (http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2) venovanej smernici INSPIRE. Ďalšou možnosťou ako vyhľadať vhodnú dátovú špecifikáciu je národná obdoba geoportálu prevádzkovaného SAŽP (http://inspire.gov.sk ) . Dátová špecifikácia sa v slovenských dokumentoch nazýva aj údajovou špecifikáciou (rôzne pomenovanie podľa kolektívu prekladateľov).

Národná legislatíva nadväzujúca na smernicu INSPIRE

upraviť

[1]Národná infraštruktúra priestorových informácií (NIPI) je označenie virtuálneho priestoru. Je vytvorený na základe pravidiel a noriem pre potreby spravovania priestorových dát na Slovensku. Vznik takej to iniciatívy bol obhajovaný už pred prijatím smernice INSPIRE. Rozvoj podporovala aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ako kľúčová inštitúcia pri transpozičnom a implementačnom procese. Pod jej záštitou v roku 2004 Ing. Tuchyňa vypracoval hodnotenie ešte len pripravovanej smernice. Jedným zo záverov, ktoré vyvodil bola potreba štúdie ekonomických dôsledkov. Vyčíslenie nákladov malo ukázať nielen objem potrebných financií, ale stanoviť kroky na zvýšenie návratnosti vynaložených prostriedkov. Druhým záverom je odporučenie vzniku Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. Podľa vyjadrení autora by NIPI mala už od začiatky štruktúrou podliehať INSPIRE štandardom.

Celý proces vzniku NIPI je zastrešený rovnomenným zákonom č.3/2010 Z.z. O národnej infraštruktúre priestorových informácií (NIPI) a doplňujúcimi vyhláškami a nariadeniami. Vstupom zákona do platnosti (1.2.2010) bola v našich podmienkach ukončená transpozičná fáza uplatnenia cieľov smernice INSPIRE. Pôvodný zákon bol k 12.11.2015 upravený a doplnený zákon č.362/2015 Z.z. (zmeny sú popísané nižšie).

Zákon vytvorený ako legislatívny podklad, definuje pojmy a činnosti používané pri implementácií priestorových údajov. NIPI popisuje ako infraštruktúru zloženú z priestorových údajov, metaúdajov, sieťových služieb a podobne. Podľa odporúčaní odbornej verejnosti je hlavným dôvodom legislatívneho spracovania problematiky smernica INSPIRE. Teda zákon legislatívne definuje pojmy týkajúce sa priestorových informácií.

Príklad definície sieťových služieb – nimi rozumieme vyhľadávacie, zobrazovacie, ukladacie a transformačné aplikácie. Tieto zabezpečujú fungovanie infraštruktúry nakladanie s metaúdajmi, celými informáciami, alebo len ich časťami.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je zákonne určená za tzv. kontaktnú osobu, zabezpečujúcu komunikáciu medzi Európskou komisiou a povinnými osobami. Zákon ďalej stanovuje povinné osoby pre jednotlivé témy z Annex I. až III.. Ich povinnosťou je dohliadať na implementačné procesy súvisiace so smernicou a im pridelenou témou. Chránené územia (EN: Protected Sites), je desiata z tém uvedených v prvej prílohe (Annex I.). Naposledy bola jej dátová špecifikácia upravovaná 17.4.2014. Povinnými osobami pre uvedenú tému sú Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo kultúry SR. Právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k téme sú Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Zmeny, ktoré priniesol zákon č.362/2015 Z.z.

upraviť

Zákon stanovuje povinnosť posielanie správ o stave metaúdajov, priestorových údajov a služieb pre zainteresované inštitúcie smerom k povinnej osobe. Všetky tieto správy budú prispievať ku funkčnosti Registra priestorových informácií. Register priestorových informácií je definovaný ako informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. Správcom registra je Ministerstvo životného prostredia. Zákon upravuje funkciu národného geoportálu, má zabezpečiť prístup na tematické geoportály. Podobne tak bola doplnená definícia Národnej vyhľadávacej služby, ktorá sprístupňuje obsah registra priestorových informácií pre informačné systémy verejnej správy. Tvorcovia zákona legislatívne zabezpečili možnosť tvorby samostatných geoportálov povinnými inštitúciami. V prípade finančnej náročnosti môže svoje metaúdaje a údaje sprístupňovať prostredníctvom národného geoportálu.  Povinné osoby prijmú opatrenia na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb. Tieto opatrenia môžu byť prijaté vo forme dohody o spoločnom využívaní priestorových údajov a služieb medzi organizáciami. Ďalej zákon definuje ustanovenie platné od 1.5.2016. Podľa neho majú byť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách vytvorené do 30.4.2016 sprístupnené Registru priestorových informácií. V prípade ak je ich správcom poverená osoba je lehota sprístupnenia 6 mesiacov od uvedenia Registra do prevádzky. Ak je správcom obec je lehota stanovená do dvoch rokov od uvedenia Registra priestorových informácií do prevádzky.

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Infrastructure for Spatial Information in the European Community na českej Wikipédii.

Podstatná časť je zmenená podľa záverečných prác vypracovaných na na akademických inštitúciách (Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta, Slovenská technická univerzita - stavebná fakulta)