Nepôvodný druh

(Presmerované z Introdukovaná rastlina)

Nepôvodný druh (iné názvy pozri nižšie) je druh alebo vnútrodruhový taxón, ktorý žije mimo areálu svojho prirodzeného výskytu, teda tam, kde predtým prirodzene nežil; v užšom (a najčastejšom) zmysle len vtedy, ak bol do nového areálu premiestnený činnosťou človeka. Termín zahŕňa aj časť, gaméty, semená, vajíčka alebo propagule druhu (vnútrodruhového taxónu), ktoré by mohli prežiť a potom sa rozmnožovať.[1][2][3]

Terminológia upraviť

Synonymá výrazu nepôvodný druh sú: geograficky nepôvodný druh, introdukovaný druh (v širšom zmysle), zavlečený druh (v širšom zmysle), adventívny druh (v širšom zmysle), a pre rastliny v množnom čísle aj adventíva (v širšom zmysle) [podstatné meno stredného rodu]. Zriedkavé synonymá sú: cudzokrajný druh, cudzí druh, exotický druh, votrelecký druh, invázny/invazívny druh (v širšom zmysle) a naturalizovaný/zdomácnený/udomácnený druh (v širšom zmysle). Slovo ...druh možno podľa kontextu nahradiť výrazom ...rastlina, ...živočích, ...organizmus a pod.

Anglické ekvivalenty sú: alien species, introduced species, exotic species, non-native species, non-indigenous species[1][4] a invasive species (v širšom zmysle).[5]

Treba poznamenať, že napriek tomu, že je vo vyššie uvedených názvoch slovo „druh“, obyčajne zahŕňajú aj vnútrodruhové taxóny (čiže poddruh, odrodu a pod.).[2][1]

Proces vytvárania nepôvodného druhu sa nazýva introdukcia alebo zavlečenie. Termín introdukovaný druh (resp. introdukcia) sa v užšom zmysle vzťahuje len na úmyselné (teda človekom zámerne uskutočnené) vytvorenie nepôvodného druhu. Úmyselné vytvorenie nepôvodného druhu sa označuje aj termínom vysadenie. Termín zavlečený druh (resp. zavlečenie) a adventívny druh a adventíva sa v užšom zmysle vzťahuje len na neúmyselné vytváranie nepôvodného druhu. (Definície a zdroje pozri v článkoch introdukcia a zavlečenie.)

Aj termíny invazívny/invázny druh a naturalizovaný/zdomácnený/udomácnený druh majú aj užšie - a v tomto prípade oveľa častejšie – definície. Tie sú uvedené v článkoch invázny druh a naturalizovaný druh [5][6]

Nepôvodné druhy vzniknuté po roku 1500 sa označujú aj neologizmom neobiota [pomnožné podst. m.], resp. špecifickejšie ako neofyty (rastliny; synonymá: neosynantropy, kenofyty [7][8]), neozoa (živočíchy) a neomycéty (huby). Nepôvodné druhy vzniknuté pred rokom 1500 sa označujú aj neologizmom archaeobiota [pomnožné podst. m.], resp. špecifickejšie ako archeofyty (rastliny), arch(a)eozoa (živočíchy) a archeomycéty (huby).[9][10][11][12]

U rastlín sa používa aj termíny antropofyt (rastlina introdukovaná ľuďmi), ktorý sa delí na termíny hemerofyt (rastlina úmyselne introdukovaná ľuďmi) a xenofyt (rastlina neúmyselne introdukovaná ľuďmi). Xenofyty sa staršie delili na archeofyty (rastlina neúmyselne introdukovaná po roku 1500) a neofyty (rastlina neúmyselne introdukovaná do roku 1500), ale novšie sa termíny archeofyt a neofyt vzťahujú aj na úmyselne introdukované rastliny (porov. aj vyššie).[4]

Dôvody introdukcie človekom upraviť

Úspech introdukcie závisí na podobnosti nového stanovišťa s pôvodným (predovšetkým z hľadiska klimatického), na schopnosti introdukovaného druhu adaptovať sa na novom stanovišti, na odolnosti voči novým podmienkam, neznámym chorobám a parazitom a pod.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. a b c PYŠEK, Petr, et al. Návrh české terminologie vztahující se k rostlinným invazím. Zprávy České botanické společnosti : Materiály (Praha: Česká botanická společnost), 2008, roč. 23, s. 219-222. Dostupné online [cit. 2018-01-11]. ISSN 1212-3323. (prvá strana)
 2. a b PLESNÍK, J. Někdo to rád horké. Invazní nepůvodní druhy. In: Ochrana přírody, 2011, č. 5, str. 26–29, S. 28 dostupné online[nefunkčný odkaz]
 3. RICHARDSON, D. M. et al. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions (2000) 6, str. 93 – 100, S. 98 (porov. tam aj Note 1: "cases of introduction of alien taxa via means not associated with human activity ...")
 4. a b PYŠEK, P. et al. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. In: Taxon 53 (1), febr. 2004: 131-143 dostupné online
 5. a b Colautti, R. I., MacIsaac, H. J.: A neutral terminology to define ‘invasive’ species. In: Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) (2004) 10, 135–141 [1] Archivované 2019-07-04 na Wayback Machine S. 136
 6. RICHARDSON, D. M. et al. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions (2000) 6, str. 93 – 100 [2]
 7. HOLUB, J., JIRÁSEK, V. Slovníček fytogeografických termínů. In: Preslia, 69, 1971, str. 69-87 [3] (Vzťahuje sa prísne vzaté len na neúmyselne introdukované druhy - porov. definíciu xenofytu.)
 8. MYERS, Judith H.; BAZELY, Dawn. Ecology and Control of Introduced Plants. [s.l.] : Cambridge University Press, 2003. 313 s. ISBN 978-0-521-35778-4. S. 15.
 9. Neobiota; Archäobiota. In: Naturschutz-Glossar Taxonomie [online]. tierundnatur.de, [cit. 2018-01-12]. Dostupné online.
 10. PYŠEK, Petr, et al. Návrh české terminologie vztahující se k rostlinným invazím. Zprávy České botanické společnosti : Materiály (Praha: Česká botanická společnost), 2008, roč. 23, s. 219-222. Dostupné online [cit. 2018-01-11]. ISSN 1212-3323.
 11. AquaWis [online]. projektovecentrumprifuk.sk, [cit. 2018-01-12]. Dostupné online.
 12. vuvh.sk, [cit. 2018-01-12]. Dostupné online. Archivované 2017-10-25 z originálu.
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Nepůvodní druh na českej Wikipédii.