Jozef Butvin

slovenský historik

Prof. PhDr. Jozef Butvin, CSc. (* 1918 – † 1991) bol slovenský historik.

Narodil sa 18.06.1918 v Spišskom Hrušove okr. Spišská Nová Ves v roľníckej rodine. V roku 1937 vyštudoval gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval vysokoškolské štúdium histórie na Filozofickej fakulte Univerzity J.A.Komenského v Bratislave, kde v 1946 získal vysokoškolský diplom. V roku 1947 nastúpil ako odborný asistent na Vysokú školu pedagogickú v Bratislave, kde vyučoval slovenský jazyk, literatúru a dejiny. Do roku 1952 sa okrem pedagogickej činnosti venoval aj literárnej kritike. Od konca 50-tych rokov sa popri pedagogickej činnosti venoval aj písaniu historických štúdií a príručiek pre učiteľov dejepisu. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave prednášal históriu na dennom i diaľkovom štúdiu a odborne sa zaoberal najmä hnutím národného obrodenia v 18-tom a 19-tom storočí. Vychoval desiatky študentov a úspešne viedol viacerých doktorantov, z ktorých viacerí nastúpili dráhu historikov, alebo po roku 1989 vstúpili do politiky. Aj po odchode do dôchodku v 1984 bol publikačne aktívny (napr. Kultúrny život) a pokračoval v spolupráci so slovenskými redakciami regionálneho rozhlasu a televízie v zahraničí (Juhoslávia, Rumunsko).

Dielo upraviť

  • Zjednocovacie snahy v slovenskom národnom hnutí v 30. rokoch 19. storočia. In: Historické štúdie, 8/1963, Martin Hamuljak()
  • Slovenské národno-zjednocovacie hnutie (1780-1848). K otázke formovania novodobého slovenského buržoázneho národa. (SAV, Brat. 1965)
  • Ľudovít Štúr a jeho úloha v slovenskom národno-zjednocovacom hnutí. In: Historické štúdie 12/1967,
  • Dějiny Československa: Učebnice pro pedagogické fakulty, Spoluautor: Jan Havránek (Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968)
  • Dejiny Slovenska slovom i obrazom, Spoluatori: B. Kostický, M. Vartíková (Osveta, Martin 1981)