Kanálový rozvod môže v stavebníctve označovať aj rozvod tvorený kanálmi (napríklad vzduchovými, kanalizačnými).

Kanálový rozvod je typ rozvodového mechanizmu využívajúci kanály vytvorené v stenách bloku motora ústiace do pracovných priestorov (pod a nad piest). Piest pri svojom pohybe tvarovanou hranou striedavo odkrýva a zakrýva ústia kanálov, čím reguluje tok pracovných plynov.

Kanálový rozvod so súprúdovým vyplachovaním. Ľavý piest odkrýva tesne pred dolnou úvraťou výfukový kanál, pravý piest prepúšťací kanál. Horná strana oboch piestov odkrýva sací (plniaci) kanál do priestorov kľukovej skrine. V hornej časti je mechanické dúchadlo, ide teda o preplňovaný motor.
Detail kanálového rozvodu leteckého motora JUMO 205.

Kanálové rozvody sa používajú pri dvojtaktných motoroch, pretože môžu pracovať synchrónne s pohybom piesta. Jeden pracovný cyklus sa vykoná práve za jednu otáčku.

Štandardne obsahuje kanálový rozvod 3 typy kanálov:

 1. sacie kanály — ústia do priestoru kľukovej skrine. Nimi prúdi čerstvá náplň do motora
 2. prepúšťacie kanály — spájajú priestor kľukovej skrine s pracovným priestorom valca nad piestom. Nimi prúdi skomprimovaná náplň do valca motora
 3. výfukové kanály — ústia do priestoru nad piestom. Nimi odchádzajú spaliny z valca

Rozdelenie Upraviť

Podľa polohy kanálov a tvaru prúdu pracovných plynov v spaľovacom priestore sa rozlišujú:

 • kanálové rozvody s nesúprúdovým vyplachovaním — sú typické pre motory s jedným piestom (bežné motory):
  • rozvod s priečnym vyplachovaním — prepúšťacie a výfukové kanály sú umiestnené oproti sebe. Aby nedošlo k skratovému vyplachovaniu (únik náplne priamo do výfuku) majú kanály sklon a piest má špeciálny tvar (deflektorový piest).
  • rozvod s vratným vyplachovaním — prepúšťacie a výfukové kanály sú umiestnené nad sebou. Spaliny odchádzajú v opačnom smere, ako prúdi čerstvá náplň.
  • rozvod s krížovým vyplachovaním — prepúšťacie a výfukové kanály sú usporiadané tak aby vyvolali slučkový pohyb náplne vo valci.
 • kanálové rozvody so súprúdovým vyplachovaním — sú typické pre motory s dvoma piestmi so spoločným spaľovacím priestorom, pričom jeden piest riadi prepúšťacie a druhý výfukové kanály a konštrukcia motora vynucuje vhodné prúdenie náplne.

Zdroje Upraviť

 • TRNKA, Jaroslav; URBAN, Jaroslav. Spaľovacie motory. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1992. 563 s. ISBN 80-05-01081-8.