Konštantný symbol

Konštantný symbol používaný v platobnom styku na Slovensku sa tvorí ako štvormiestne číslo, pričom:

 1. prvé tri miesta čísla sú základnou časťou čísla vyjadrujúcou charakter platby
 2. štvrté miesto čísla je premennou časťou čísla (X) vyjadrujúcou spôsob platenia alebo zúčtovania.

Konštantné symboly sa zaraďujú do 10 tried, od 0 do 9, takto:

 • 0 - platby za tovar a služby
 • 1 - vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu
 • 2 - platby za dodávky investičnej povahy
 • 3 - mzdové a ostatné osobné náklady
 • 4 - príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov
 • 5 - ostatné finančné platby
 • 6 - prevody medzi účtami toho istého klienta
 • 7 - pokladničné príjmy
 • 8 - rezerva
 • 9 - vzťahy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka“) ku klientom

Premenná časť konštantného symbolu (X) sa zaraďuje do 10 skupín, od 0 do 9, takto:

 • 0 - platby podľa osobitnej dispozície banky
 • 1 - platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu1) s označením "B"
 • 2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom
 • 3 - výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta
 • 4 - prednostné platby
 • 5 - opravné zúčtovanie z podnetu banky s označením "B"
 • 6 - dobropisy (vratky) na platby bežného roka
 • 7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roka
 • 8 - ostatné bezhotovostné platby
 • 9 - hotovostné platby

Konštantné symboly s označením „B“ sa používajú iba v prevodných príkazoch vykonávaných bankami.

Pozri ajUpraviť

Zdroj:

 • Ustanovenie Národnej banky Slovenska z 1. januára 2003.