Kovalentný polomer je vzdialenosť medzi dvoma rovnakými atómami tvoriacimi molekulu.