Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice

Kto bol kto v histórii Banskej Bystricebiografické slovníky, zostavené pracovníkmi Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255 – 2000 upraviť

Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255 – 2000. Ed. Klimová Anna, Némethová Mária a kol. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2002. 289 s. ISBN 8085169622.

Slovník predstavuje vyše 2 000 hesiel nežijúcich osobností Banskej Bystrice a jej súčasných mestských častí (Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková a Uľanka), ktoré sa tu narodili, študovali, žili, zomreli, kratšie, či dlhšie pôsobili, prípadne ovplyvnili dianie v meste, podieľali sa na ekonomickom, politickom a kultúrnom rozvoji Slovenska, šírili jeho dobré meno v zahraničí, registrovala ich súdobá tlač.

Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001 upraviť

Zostavila D. Šovčíková a kol. – Banská Bystrica : ŠVK, 2002. - 257 s. Špeciálne koncipovaný regionálny slovník personálneho charakteru. Predstavuje vyše 300 osobností mesta Banská Bystrica, ktoré sa v roku 2001 podieľali na ekonomickom, spoločenskom a kultúrnom rozvoji mesta Banská Bystrica.