Kultúrna rastlina (iné názvy: domestikovaná [alebo zdomácnená] rastlina, plodina, poľnohospodárska plodina, pestovaná [alebo kultivovaná] rastlina, zriedkavo: úžitková rastlina) je opak divej rastliny. Je to teda rastlina, ktorá je výsledkom domestikácie, inak povedané: je to rastlina výrazne geneticky pozmenená voči divému predkovi pôsobením človeka prostredníctvom pestovania (prípadne novšie aj: genetickej modifikácie). Niekedy sa do tohto pojmu zahŕňajú aj zdivené (zdivočené, čiastočné synonymum: splanené) rastliny; tieto (už z podstaty definície pojmu zdivenie) samozrejme nie sú pestované, ale boli pestované v minulosti. Takto definované kultúrne rastliny možno rozdeliť na:

Slnečnica ročná, typická kultúrna plodina využívaná ako olejnina.

Do pojmu domestikované či zdomácnené rastliny (ale nie aj kultúrne rastliny, (poľnohospodárske) plodiny, pestované rastliny, úžitkové rastliny) podľa niektorých názorov patria aj niektoré buriny a (iné) ruderálne rastliny, ktoré prirodzene rastú v antropogénnom prostredí a sú preto už príslušne geneticky pozmenené (pôsobenie človeka je tu teda iné než pestovanie); tu je ale lepšie hovoriť len o čiastočne domestikovaných rastlinách.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Výraz pestované [alebo kultivované] rastliny a ojedinele aj kultúrne rastliny sa používa aj v inom význame než je uvedené vyššie. Označujú sa tak všetky rastliny, ktoré človek pestuje (kultivuje). Nie všetky pestované rastliny v tomto význame sú kultúrnymi rastlinami vo význame uvedenom vyššie v úvode tohto článku: niekedy sa totiž pestujú aj divé rastliny, či už na poľnohospodárske účely alebo napríklad v botanických záhradách, a niekedy sa síce rastliny pestujú s cieľom ich domestikácie, ale zatiaľ ešte nie sú dostatočne geneticky pozmenené voči divej forme. Podrobnosti k tejto definícii pozri napríklad v článku pestovanie (rastliny). [12][6][13][10][9]

Kultúrne rastliny podľa prvej definície upraviť

Kultúrne rastliny sú rastliny (spravidla cieľavedome) vybrané a/alebo šľachtené a pestované človekom pre úžitok v podobe potravy, pochutiny, krmoviny, suroviny pre priemysel, predmetu dennej potreby, liečiva, okrasy a pod.[1] Podrobnosti o praktickom využívaní týchto rastlín pozri v článkoch úžitková rastlina a okrasná rastlina.

Zdroje upraviť

 1. a b kultúrna rastlina; úžitková rastlina; okrasná rastlina. In: Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor. 1975, S. 250, 340, 503M
 2. kulturní rostlina; plodina. In: Malá československá encyklopedie
 3. Ivana Doležalová. Úvod [online]. old.botany.upol.cz, [cit. 2022-01-08]. Dostupné online.
 4. Domestikationsgeschichte - Domestikation von Pflanzen und Tieren - Teil Pflanzendomestikation - ©Prof. Dr. Stefanie Jacomet - IPNA, Universität Basel - Stand Mai 2011 [1], najmä S. 19-21
 5. Člověk a zahrada (univerzita třetího věku : teze přednášek kurzu). [s.l.] : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 321 s. Dostupné online. ISBN 978-80-213-1646-1. S. 2.
 6. a b ELIÁŠ, P. Terminologická poznámka: Ešte raz – či splanievajú alebo divočejú?. In: Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 207 – 209, 2005 [2]
 7. ELIÁŠ, P. Terminologická poznámka: zdomácnenie a udomácnenie. In: Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, roč. 31, č. 2: 111–115, 2009 [3]
 8. VOGEL-LUKASSER et al. Lokales Erfahrungswissen über Pflanzenarten aus Wildsammlung mit Verwendung in der Fütterung und als Hausmittel in der Volksheilkunde bei landwirtschaftlichen Nutztieren in Osttirol. 2006 [4] S. 53
 9. a b ZEVEN, A. C.; ZHUKOVSKIĬ, Petr Mikhaĭlovich. Dictionary of Cultivated Plants and Their Centres of Diversity (Excluding Ornamentals, Forest Trees and Lower Plants). [s.l.] : Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1975. 219 s. Dostupné online. ISBN 978-90-220-0549-1. S. 9.
 10. a b JIRÁSEK, V. Systematika kulturních rostlin a její třídicí kategorie. In: PRESLIA 38: 267-284, 1966 [5]
 11. BRICKELL, Christopher. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants ((ICNCP Or Cultivated Plant Code), Incorporating the Rules and Recommendations for Naming Plants in Cultivation). [s.l.] : International Society for Horticultural Science, 2016. 190 s. ISBN 978-94-6261-116-0. S. 144.
 12. ZEVEN, A. C.; WET, Jan M. J. De. Dictionary of Cultivated Plants and Their Regions of Diversity (Excluding Most Ornamentals, Forest Trees and Lower Plants). [s.l.] : Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1982. 263 s. Dostupné online. ISBN 978-90-220-0785-3. S. 11.
 13. [6]