Kustód (kustódka) (lat.) – týmto pojmom označujeme správcu (správkyňu) zbierok, archívu, múzea a pod. Je to starší pojem, ktorý sa dnes už používa menej, ako v minulosti.

V cirkevnej "nomenklatúre" sa pojmom kustód alebo "kustos" či "custos" označuje kanonik, ktorý má na starosti liturgické slávenia a často aj inventár kapituly.