Vysokopecný plyn

(Presmerované z Kychtový plyn)

Vysokopecný plyn, alebo aj kychtový plyn je produkt, ktorý vzniká vo vysokej peci pri výrobe železa. Obsahuje horľavé zložky, preto sa používa ako palivo. Obsah horľavých plynov tvorí len približne tretinu jeho objemu. Má výhrevnosť 3700 - 4000 kJ.m-3.

Využíva sa na vyhrievanie Cowperových ohrievačov vzduchu pre vysokú pec, pohon plynových motorov, alebo vyhrievanie pecí a miestností. Pred použitím je ho potrebné upraviť odstránením prachu a vodnej pary. Na úpravu sa používajú lomené potrubia pre zachytenie najhrubších nečistôt, suché, mokré, alebo elektrostatické čističe.


Zloženie

upraviť

V tabuľke je uvedené obvyklé zloženie vysokopecného plynu a niektoré jeho ďalšie vlastnosti.

Parameter jednotka hodnota
objemový podiel oxidu uhoľnatého (CO) - 23 - 29 %
objemový podiel oxidu uhličitého (CO2) - 8 - 13 %
objemový podiel vodíka - 2 - 5 %
objemový podiel dusíka - 55 - 63 %
hustota kg.m-3 1,16
teoreticky potrebné množstvo vzduchu m3.m-3 0,7
dolná výhrevnosť zemného plynu kJ.m-3 3371
výhrevnosť stechiometrickej zmesi so vzduchom kJ.m-3 1968