Lineárne usporiadaná množina

Lineárne usporiadaná množina alebo úplne usporiadaná množina alebo reťazec je usporiadaná množina, v ktorej sú každé dva prvky porovnateľné. Napríklad množina prirodzených čísel usporiadaná reláciou "väčší než" je reťazec, pretože pre každé dve čísla vieme rozhodnúť, ktoré z nich je menšie, prípadne, že sa rovnajú. Ak je usporiadaná množina reťazcom, jej relácii usporiadania sa hovorí úplné usporiadanie alebo lineárne usporiadanie.

Pozri aj upraviť