Mínové pole je definovaná oblasť (úsek terénu alebo oblasť vôd), v ktorej sú rozmiestnené míny.[1][2][3][4] Termín zamínované územie alebo zamínovaný priestor pritom označuje oblasť, ktorá je nebezpečná z dôvodu skutočnej alebo predpokladanej prítomnosti mín.[5][6] Mínové pole je zriaďované prostredníctvom mínovania (bojovej činnosti s použitím mín), ktoré v pozemnom mínovom boji vykonáva spravidla ženijné vojsko v rámci prípravy boja alebo aj v jeho priebehu.[7]

Mínové pole na Golanských výšinách

Účelom mínového poľa je ničiť nepriateľskú živú silu alebo bojovú techniku, príp. oboje, a zároveň demoralizovať protivníka. Bojové vlastnosti mínového poľa sú dané „vysokou efektívnosťou mín, trvalou schopnosťou ničiť pohyblivú pozemnú i plávajúcu vojenskú techniku a živú sila protivníka s vysokou odolnosťou proti paľbe delostrelectva a úderom letectva.“[8]

Typológia

upraviť

Mínové polia môžu byť:

 • protitankové – zriadené z protitankových flakových a nárazových mín s účelom vyradiť tanky z boja alebo spomaliť ich postup,[9][10]
 • protipechotné – zriadené z protipechotných mín nášľapných a s nástražným drôtom,[9][10]
 • zmiešané – zriadené z protitankových a protipechotných mín,[9][10]
 • protivýsadkové,[10]
 • klamné – zriadené kvôli oklamaniu nepriateľa napodobením skutočného mínového poľa, pričom sčasti môže obsahovať aj ostré míny.[9][10]

Podľa spôsobu roznetu (iniciácie, uvedenia do činnosti) možno mínové polia rozdeliť na:[9][10]

 • neriadené,
 • riadené.

Účinok

upraviť

Účinok mínového poľa sa odvíja od hustoty mín, ktorá je v pozemnom mínovom boji vyjadrená priemerným počtom mín na bežný meter šírky mínového poľa alebo počtom mín na štvorcový meter mínového poľa.[9][10][11]

Zriaďovanie a zneškodňovanie mínových polí

upraviť

O každom mínovom poli sa vyhotovuje záznam a zakresľuje sa do máp.[9]ozbrojených silách členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) dôstojník zodpovedný za zriadenie mínového poľa predkladá veleniu úplný písomný záznam obsahujúci všetky dôležité informácie týkajúce sa mínového poľa.[12] V námornom mínovom boji sa na zakresľovanie mín používa špeciálna námorná mapa s mierkou 1 : 50 000 alebo väčšou (1 : 25 000 a viac) určená na plánovanie a vedenie operácií mínového boja založená na existujúcej štandardnej námornej mape alebo vytvorená pre špeciálne určenie.[13]

Referencie

upraviť
 1. „minefield1 / champ de mines / minové pole“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 422 . „V pozemnom mínovom boji definovaná oblasť, v ktorej sú umiestnené míny.“ (“In land mine warfare, a defined area in which mines have been emplaced.”)
 2. „minefield2 / champ de mines2 / minové pole“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 422 . „Pri bojovej činnosti s použitím mín je to oblasť vôd obsahujúca míny uložené v určitom usporiadaní alebo náhodne.“ (“In naval warfare, an area of water containing mines laid with or without a pattern.”)
 3. Vallo 2004b, s. 108. „úsek terénu (vodnej plochy), na ktorom sú systematicky rozmiestnené míny. Tvorí základ výbušných mínových zátarás.“
 4. Větvička, David a Kudrnáč 1966, s. 117. „...je druh výbušného zátarasu. Je to úsek terénu, v němž jsou systematicky položeny miny“.
 5. „minefield2 / champ de mines2 / minové pole“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 421 . „Nebezpečný priestor z dôvodu skutočnej alebo predpokladanej prítomnosti mín.“ (“An area which is dangerous because of the presence or suspected presence of mines.”)
 6. Čl. 2 ods. 8 protokolu o zákazoch alebo obmedzeniach použitia mín, nástražných systémov a iných zariadení (Protokol II v znení z 3. mája 1996) k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môže byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky. Príloha k oznámeniu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 457/2004 Z. z. o uzavretí Protokolu o zákazoch alebo obmedzeniach použitia mín, nástražných systémov a iných zariadení (Protokol II v znení z 3. mája 1996) k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môže byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 4. august 2004, ročník 2004, čiastka 195, s. 5950. „‚Mínové pole‘ je definovaný priestor, v ktorom sú uložené míny, a ‚zamínovaný priestor‘ je priestor, ktorý je nebezpečný vzhľadom na prítomnosť mín.“
 7. Vallo 2004a, s. 107
 8. Vallo 2004b, s. 107
 9. a b c d e f g Větvička, David a Kudrnáč 1966, s. 117
 10. a b c d e f g Vallo 2004b, s. 108
 11. „minefield density / densité d’un champ de mines / hustota mínového poľa“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 418 
 12. „minefield record / plan de repérage d’un champ de mines / záznam o mínovom poli“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 421-422 
 13. „mine warfare chart / carte pour la guerre des mines / námorná mapa pre zakresľovanie mín“, SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017), str. 419 

Použitá literatúra

upraviť
 • SOŠ 3680 AAP-6 Slovník termínov a definícií NATO (9. vyd.), Bratislava: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2014 (vyd. December 2017) 
 • Větvička, Jiří; David, František; Kudrnáč, Jan a kol., edi. (1966), „Mínové pole“, Vojenský terminologický slovník (1. vyd.), Praha: Naše vojsko, str. 117-118 
 • Vallo, Dušan; a kol. (2004a), „mínovanie“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 107-108, ISBN 80-89018-63-7 
 • Vallo, Dušan; a kol. (2004b), „mínové pole“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 108, ISBN 80-89018-63-7