Maastrichtská zmluva

Zmluva o Európskej únii alebo neoficiálne Maastrichtská zmluva je zmluva podpísaná v Maastrichte 7. februára 1992, ktorá vstúpila do platnosti 1. novembra 1993.

Maastrichtská zmluva zmenila názov Európskeho hospodárskeho spoločenstva na Európske spoločenstvo. Zaviedla taktiež nové formy spolupráce pre vlády členských štátov - napríklad v oblasti obrany a v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Pridaním tejto medzinárodnej spolupráce k terajšiemu systému Spoločenstva vytvorila Maastrichtská zmluva novú politickú a zároveň hospodársku štruktúru pozostávajúcu z tzv. troch pilierov - Európsku úniu.

Maastrichtská zmluva bola viackrát novelizovaná. Dôležité zmeny priniesli najmä Amsterdamská zmluva, Zmluva z francúskeho mesta Nice a osobitne Lisabonská zmluva, ale nepodstatné zmeny priniesli aj prístupové zmluvy.

Amsterdamská zmluva o. i. prečíslovala Maastrichtskú zmluvu. Zmluva z Nice priniesla viaceré zmeny v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (bývalý tzv. II. pilier ). Zmeny nastali aj v bývalom III. pilieri Európskej únie, najmä v tom, že sa niektoré oblasti bývalého tretieho piliera (azylová a vízová politika a súdna spolupráca v občianskych veciach) presunula z bývalého tretieho piliera do bývalého prvého piliera, teda do oblasti práva bývalého Európskeho spoločenstva. Oblasti presunuté z III. piliera do I. piliera sa komunitarizovali, stali sa súčasťou komunitárneho práva.

Zatiaľ najväčšie zmeny Maastrichtskej zmluvy zaviedla Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva opäť prečíslovala Maastrichtskú zmluvu. Ďalej Lisabonská zmluva výslovne priznáva Európskej únii právnu subjektivitu. Lisabonská zmluva tiež zrušila trojpilierovú štruktúru Európskej únie. Z hľadiska Maastrichtskej zmluvy sa dá skonštatovať, že Lisabonská zmluva z nej urobila akúsi rámcovú zmluvu obsahujúcu najdôležitejšie ustanovenia o Európskej únii, pričom podrobnejšie ustanovenia obsahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie.

Externé odkazy

upraviť