Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Majstrovské body, skrátene MB, je spôsob hodnotenia majstrovskej úrovne bridžistu. Na rozdiel od ELO hodnotenia v šachu alebo go, ide o kumulatívne celoživotné hodnotenie, čiže majstrovské body iba narastajú a účasťou na turnaji, aj pri zlom výsledku, nemôžu klesať.

Nevýhodou majstrovských bodov je, že na rozdiel od ELO, nezohľadňujú výkonnostnú úroveň súperov. Hráč získa rovnaký počet majstrovských bodov, bez ohľadu na to, či hrá proti majstrovi sveta, alebo proti začiatočníkovi. Na druhej strane sa však oveľa jednoduchšie počítajú. Rebríček MB nezohľadňuje, akého počtu turnajov sa hráč zúčastnil. Ak majú dvaja hráči rovnaký počet MB, ale jeden z nich odohral 20 turnajov a druhý 100, tak prvý je na tom výkonnostne pravdepodobne oveľa lepšie.

Hodnotenie výkonnostnej úrovne bridžistov nie je zatiaľ v jednotlivých krajinách jednotné a takmer každý národný bridžový zväz má vlastný spôsob hodnotenia. Napríklad v Česku donedávna používali kombináciu dvoch druhov hodnotenia: Klasifikačné body a Súťažné body, medzičasom prešli tiež na systém majstrovských bodov. Klasifikačné body používali pre získanie 5. až 2. výkonnostnej triedy, súťažné body používali pre získanie tried 1. VT, Kandidát majstra a Majster. Klasifikačné body sa získavali za všetky turnaje hrané v Česku, súťažné body sa získavali za dopredu stanovené súťaže: napríklad I. a II. liga, seriál veľkých cien,... Klasifikačné aj súťažné body sa akumulovali počas súťažného roka – súťažný rok pre tento účel bol od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roka.

Majstrovské body na Slovensku upraviť

Autorom slovenského spôsobu prideľovania MB bol Gejza Boros, systém pôvodne zaviedol pre potreby Košického bridžového klubu, neskôr k systému pristúpil Michalovský bridžový klub a nakoniec si ho osvojil aj Slovenský bridžový zväz. Majstrovské body na Slovensku boli zavedené 1. marca 2001. Za turnaje odohrané pred týmto termínom MB neboli pridelené.

V slovenskom bridži sa používajú štyri druhy majstrovských bodov: obyčajné alebo čierne, strieborné, zlaté a internetové. Neskôr boli zavedené reprezentačné body.

  • čierne body sa udeľujú za klubové turnaje a za mimoklubové turnaje, ktoré nesplnia minimálne limity na pridelenie strieborných bodov čo do počtu rozdaní a účastníkov
  • strieborné za mimoklubové súťaže a za majstrovstvá klubov, ak splnili minimálny počet účastníkov a rozdaní
  • zlaté za mimoklubove turnaje, ktoré splnia minimálne limity na pridelenie zlatých bodov čo do počtu rozdaní a účastníkov a za vybrané domáce turnaje, aj keď nesplnia niektorý z limitov (I. liga, Otvorené majstrovstvá Slovenska)
  • internetové za dopredu stanovené internetové turnaje na BBO
  • reprezentačné body majú rovnaké postavenie ako zlaté body, sú prideľované za reprezentáciu Slovenska.

Strieborné, zlaté a reprezentačné body sa súhrnne nazývajú kovové body.

V každom turnaji približne 40% štartujúcich umiestnených na čele výsledkovej listiny, získava MB podľa tabuľky pre prideľovanie majstrovských bodov.

Na Slovensku sa rozlišujú tieto výkonnostné triedy:

Názov triedy Limit pre MB Limity pre kvalitu MB
Začiatočník 0 – 4,99
IV. VT 5 – 19,99
III. VT 20 – 49,99
II. VT 50 – 99,99 aspoň 5 kovových
I. VT 100 – 199,99 aspoň 20 kovových, aspoň 5 zlatých
Kandidát majstra 200 – 299,99 aspoň 40 kovových, aspoň 15 zlatých
Majster 300 – 499,99 aspoň 60 kovových, aspoň 25 zlatých
Národný majster 500 – 999,99 aspoň 100 kovových, aspoň 35 zlatých
Medzinárodný majster 1000 – 2499,99 aspoň 200 kovových, aspoň 70 zlatých
Veľmajster 2500 – 4999,99 aspoň 500 kovových, aspoň 175 zlatých
Medzinárodný veľmajster 5000+ aspoň 1000 kovových, aspoň 350 zlatých

Od 1.9.2006 boli zavedené bezfarebné body za vybrané internetové turnaje, 1.7.2007 boli bezfarebné body zrušené a boli prevedené na čierne body. Počet vybraných internetových turnajov sa znížil na dva týždenne a sú za ne prideľované MB podľa rovnakých pravidiel, ako za reálne turnaje.

V súčasnosti najvyššiu majstrovskú triedu na Slovensku maj[ Karol Lohay a Ján Tomčáni z Košického bridžového klubu, ktorí sú medzinárodní majstri.

V septembri 2007 bola spustená skúšobná prevádzka Informačného systému SBZ, ktorý okrem iných údajov umožňuje evidovať majstrovské body slovenských bridžistov. Autorom systému je Eduard Velecký. Od 1.1.2008 sa tento systém stal oficiálnym IS SBZ.

Okrem celoživotného rebríčka bol zavedený priebežný rebríček. V tomto rebríčku sú rátané MB získané za ostatných 12 mesiacov. Priebežný rebríček lepšie odzrkadľuje aktuálnu výkonnosť hráča.

Predsedníctvo SBZ 6.5.2008 zaviedlo koeficienty pre viackolové turnaje, jednokolový turnaj koeficient 1, dvojolový koeficient 1.5, trojkolový a viackolový koeficient 2.

Od 1.1.2010 platí nový Klasifikačný poriadok, ktorý úplne zrovnoprávnil slovenské a zahraničné turnaje, zaviedol minimálne limity na počty rozdaní a počty účastníkov na zaradenie turnaja pre pridelenie príslušného druhu majstrovských bodov.

Majstrovské body v USA upraviť

Prideľovanie MB na Slovensku bolo inšpirované praxou ACBL, vzhľadom na rádovo menšiu členskú základňu a oveľa menší počet turnajov bolo výrazne zjednodušené. V ACBL okrem vyššie uvedených druhov bodov udeľujú ešte červené body, platinové body a bezfarebné body. Kým na Slovensku sa používa pre všetky druhy turnajov jedna tabuľka prideľovania MB, ACBL má takýchto tabuliek niekoľko a navyše používa rôzne koeficienty zohľadňujúce počet rozdaní v turnaji, kvalitu poľa a rang súťaže. Navyše sa ešte používa stratifikácia. Ak sa súťaže zúčastnia hráči rôznych výkonnostných kategórií, na základe výkonnostnej úrovne sa stanovia dve alebo tri poradia. V prvom poradí sú všetci hráči, v druhom poradí hráči napr. do 500 MB a v treťom poradí hráči napr. do 200 MB. V každom poradí sa pridelia MB najviac do šiesteho miesta a hráč získa MB za to poradie, v ktorom má najviac MB. Takto sa môže stať, že hráč celkovo umiestnený nižšie, získa viac MB než hráč umiestnený vyššie.

Majstrovské body WBF a EBL upraviť

Majstrovské body používajú aj WBF a EBL, ale prideľujú sa len za najvýznamnešie nimi organizované súťaže – Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Bermuda bowl, atp. Tiež ide o kumulatívne, celoživotné MB, ale vždy na začiatku roka sá hráčovi odráta 15 % jeho majstrovských bodov.

Externé odkazy upraviť