Bridžová terminológia

zoznamový článok projektov Wikimedia

Vzhľadom na to, že bridžistov je na Slovensku málo a sú ovplyvňovaní piatimi jazykmi, (češtinou, poľštinou, nemčinou, angličtinou a maďarčinou) či už z turnajovej praxe alebo čítaním cudzojazyčnej literatúry, je slovenská bridžová terminológia pomerne rozkolísaná. Ten istý pojem označujú rôzni slovenskí bridžisti rôzne. Mala by tu byť uvedená väčšina základných bridžových termínov a ich synoným spolu s ich vysvetlením. Popri slovenských termínoch sú uvedené aj anglické a poľské výrazy. Bolo by vhodné doplniť ich o české, nemecké a maďarské výrazy. Ak vám tu nejaký termín chýba, dajte návrh na jeho doplnenie cez diskusiu alebo ho sami doplňte. Väčšina tu uvedených bridžových výrazov sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka nevyskytuje.

Názov farby angl. poľ. Symbol farby na karte
Pik spades pik
Srdce heart kier
Káro diamond karo
Tref club trefl

Pri hraní na zahraničných turnajoch, môžete byť prekvapení pre nás netradičnými symbolmi niektorých figúr. Preto sú tu uvedené symboly, ktoré sa vyskytujú na našich (ekvivalentné s anglickými), poľských, nemeckých kartách a francúzskych kartách.

Názov karty Symbol karty
Eso Ace As A A A A
Kráľ King Król K K K R
Dáma Queen Dama Q D D D
Dolník Jack Walet Bub (nem.) J W B W
Desiatka Ten Dziesiatka 10 10 10 10
Deviatka Nine Dziewiatka 9 9 9 9
Osmička Eight Ósemka 8 8 8 8
Sedmička Seven Siódemka 7 7 7 7
Šestka Six Szóstka 6 6 6 6
Päťka Five Piatka 5 5 5 5
Štvorka Four Czwórka 4 4 4 4
Trojka Three Trójka 3 3 3 3
Dvojka Two Dwójka 2 2 2 2

A upraviť

 • ACBL

American Contract Bridge League

 • alertovanie (alert)

Informovanie súperov, že partnerova hláška je umelá. Ak o to súperi požiadajú, je druhý partner povinný im povedať, čo táto umelá hláška znamená. (Na požiadanie je povinný informovať o význame všetkých, aj prirodzených hlášok, aké je rozpätie bodov partnera, akú má rozlohu, koľko má Ies, Kráľov, ...). Väčšinou sa alertujú umelé hlášky do úrovne 3BT, umelé otvorenia nad touto úrovňou sa alertujú tiež. Usporiadateľ môže stanoviť aj iné pravidlá alertovania. Na alertovanie sa používa licitačná kartička Alert, v niektorých bidding boxoch je to vlajočka, o ktorú partner licitujúceho cvrnkne. Na internete hráč alertuje vlastné hlášky (jeho partner však tento alert nevidí). Pri hraní za záclonami, hráč alertuje vlastné hlášky a hlášky partnera súperovi, ktorý s ním sedí na tej istej strane záclony. Pokiaľ licitácia skončila a jeden z hráčov linky, ktorá vydražila záväzok, nealertoval partnerovu hlášku, alebo jeho hlášku zle vysvetlil, pred štartom by mal súperov na túto nezrovnalosť upozorniť. Ak sa tejto nezrovnalosti dopustil niekto z obrancov, na chybu nemôže upozorniť, pretože by tým odovzdal informáciu aj partnerovi. Po odohraní rozdania, by hráči mali zavolať rozhodcu, ak sa zohrávajúca linka cíti byť poškodená.

B upraviť

 • bábkové divadlo pozri záclony
 • balíček

Súprava 52 hracích kariet.

 • BAM

Skratka z anglického board a match. Spôsob hodnotenia súťaže družstiev, keď sa hodnotí iba, či družstvo vyhralo, prehralo alebo remizovalo v rozdaní, bez ohľadu na veľkosť rozdielu v totálnych bodoch. Výhra 1 bod, remíza 0.5 bodu, prehra 0 bodov.

Taký spôsob zohrávky hlavného hráča, kedy hrá tak, aby aj pri najnepriaznivejšom, aj keď nepravdepodobnom rozdelení kariet súperov, záväzok splnil, aj za tú cenu, že nezíska nadzdvihy. *bez tromfov (no trumps) bez atu Hranie záväzku, v ktorom žiadna farba nie je privilegovaná, žiadna nie je tromfová. V ďalšom texte záväzok Bez tromfov bude označený skratkou BT. V angličtine sa používa skratka NT.

Hovorový výraz označujúci bez tromfový záväzok

 • bidding box (Bidding box)

Slovenský výraz „licitačná krabica“, je krabica pomocou ktorej sa licituje v bridži. Je to krabica, v ktorej sú umiestnené hlášky od 1 až po 7BT, tak že sa ľahko vyberá konkrétna hláška a ľahko sa založí späť do krabice na svoje miesto. Ďalej sú tam sady kartičiek s hláškami PAS, Kontra a Rekontra. Okrem toho je tam ešte kartička s nápisom Stop a kartička s nápisom Alert.

 • bilancia (bilance)

Spoločná sila listov hráčov jedného páru. Sila súlistia.

 • Blackwood

Blackwood je konvenčná hláška slemovej zóny, ktorou sa jeden z partnerov pýta na počet es druhého partnera.

 • blok (block)

Hláška, ktorej cieľom je zablokovať súperov. Znemožniť im alebo aspoň sťažiť vylicitovanie optimálneho záväzku. Blokom však môžeme zablokovať aj partnera.

 • blotka pozri malé karty
 • body za figúry (figúrové body) (High card points, punkty honorowe)

V súčasnosti najpoužívanejším spôsobom ohodnotenia figúrových bodov je A – 4, K – 3, Q – 2, J – 1. Dokopy je takýchto bodov 40, čiže priemerne pripadá na jedného hráča 10 bodov. Keď hráč dostal 11 a viac bodov, dostal nadpriemernú kartu. Väčšina systémov otvára od 12 HCP. Pár môže používať ľubovoľný iný spôsob hodnotenia figúrových bodov. Napríklad niektoré počítačové programy hodnotia figúry takto A-8, K-4, Q-2, J-1, ide o mocniny 2, čo počítačom pri analýze vyhovuje.

 • bluf (pl. blef)

Klamlivá hláška, za ktorou sa skrýva iný list, než by mal byť podľa systému (napr. zalicitovanie farby, ktorú hráč v skutočnosti nemá, alebo podlimitné otvorenie). Cieľom blufu je zmätenie súperov, ale zároveň hrozí, že namiesto súperov zmätieme vlastného partnera.

Mnohí miesto krabica používajú výraz board (z angl.), krabice sú v rôznych prevedeniach, ktoré vôbec nemusia pripomínať krabicu.

Pod nožom je hráč, ktorý má síce veľa figúrových bodov, ale súper, ktorý je za ním má tiež veľa bodov. Ak otvoril súper po našej ľavici a máme body, musíme dobre zvážiť, či sa nám oplatí zasiahnuť do dražby. Keď ho máme po pravici na ten istý počet bodov väčšinou získame viac zdvihov ako keď je po ľavici. Napríklad, ak máme v danej farbe AQ10 a súper má KJx, keď je pred nami, získame 3 zdvihy a on žiadny, keď je za nami, získame jeden zdvih a on dva.

C upraviť

Licitačná metóda pri ktorej sa z dvoch najdlhších farieb ako prvá licituje kratšia a až potom dlhšia farba.

 • celoherný záväzok (hra) (game, koncowka, dograna)

Záväzok v ktorom je súčet bodov za vylicitované zdvihy 100 a viac. Splnené celoherné záväzky sú osobitne prémiované, v prvej hre +300 bodov, v druhej hre +500 bodov.

 • cuebid

Konvencia slemovej zóny, v ktorej sa partneri informujú o vlastnení zádrží v licitovaných farbách.

 • čiastočný záväzok (part score, cześciówka)

Záväzok nedávajúci celú hru.

 • čiastočne vytromfovať ? sześciowo ściagnać atuty

Zahrať niekoľkokrát tromfovú farbu napríklad s cieľom zbaviť jedného zo súperov tromfov – nepozbaviac ich všetkých tromfov.

D upraviť

 • dáma (queen)
 • diaľkový zdvih (long card)

Zdvih získaný na vypracovanú farbu.

Nazývame ho tiež Jack (džek), Bub, Chlapec, Jéčko, Junák

 • dlhá farba (long suit)

Farba obsahujúca aspoň štvorlist.

Konvencia používaná proti otvoreniu bez tromfov. Akronym z anglického disturb no trumph.

 • drahá farba (major color)

Srdcia alebo piky. Farby kde každý zdvih nad 6 má hodnotu 30, ak je splnený záväzok.

 • dražba pozri licitácia
 • druhá hra (vulneabre, po partii)

Keď je linka v druhej hre a záväzok nie je kontrovaný, všetky pády majú vyššiu hodnotu ako v prvej hre, ak je záväzok kontrovaný, prvé tri pády majú väčšiu hodnotu oproti pádom v 1. hre. V prípade kontrovaného záväzku je prvý pád za 200 a každý ďalší za 300. Ak linka vylicituje celú hru a záväzok splní, získa prémiu za vylicitovanie hry v hodnote 500 oproti prémii v prvej hre 300. Podobne je to v prípade vylicitovania a splnenia slemových záväzkov.

 • dubl doubleton dubel

Dve karty vo farbe u jedného hráča. Dvojlist.

 • dvojfarebný list two-suiter

List s dvomi dominantnými farbami rozloha aspoň 5-4.

E upraviť

 • EBL

Európska bridžová liga.

 • EBU

English Bridge Union - anglická bridžová únia/anglický bridžový zväz

 • eliminácia (elimination, eliminacja)

Manéver ktorý dovedie obrancov do situácie, v ktorej buď musia zahrať do dvojitej šikeny alebo musia zahrať do farby, ktorej načatie zo strany obrancov je pre hlavného hráča výhodné.

 • eso ace
 • expas ? ekspas

Pokus o získanie zdvihu na nižšiu kartu než majú súperi. Tento manéver sa podarí v 50% prípadov, keď kľúčová karta súperov ja pre nás výhodne umiestnená, t. j. pred rukou s kartou bezprostredne od nej vyššou.

F upraviť

 • farba suit, color

Trefy, kára, srdcia, piky, v prenesenom význame je aj bez tromfov farbou

 • farba vhodná na hranie ? kolor odpowiedni do gry

Farba v ktorej hráči potvrdili, že spolu v nej majú aspoň 8 kariet

 • ? ? miano

Všetky karty jednej farby od Esa do dvojky

 • farba švorlistá (päťlistá, atď.) ? kolor czterokartowy, ...

Farba v ruke jedného hráča, obsahujúca presne štyri (päť atď.) kariet

 • figúra (figure, figura)

Karta od Esa po Dolníka

 • figúra na figúru figure on figure figur na figur

Zásada najčastejšie pre obrancov, že na protivníkom zahranú figúru sa oplatí klásť vyššiu figúru a na zahranú blotku klásť blotku.

Vlastnenie aspoň 8 kariet jednej farby v súlistí.

 • fors (force) pozri príkaz
 • forsovať

Prikazovať (nejakou hláškou) partnerovi pokračovať v licitácii

 • forsujúca hláška

Hláška, ktorú partner nesmie spasovať

H upraviť

 • hlavný hráč (declarer, rozgrywajacy)

Hráč ktorý zohráva kontrakt. Hráč, ktorý na danej linke, ako prvý ponúkol farbu konečného záväzku.

 • hláška (bid, odzyvka v licytácji)

Deklarácia vo forme stupeň-farba, oznamujúca cieľ získať na linke počet zdvihov rovnajúci sa stupeň+6, ak tromfom bude navrhovaná farba. Hláškami sú aj Pas, Kontra a Rekontra.

 • taktické hlášky ? odzywki o charakterze taktycznym

Hlášky väčšinou na vyššom stupni než je najnižšia možná, ktorých cieľom je predovšetkým sťažiť súperom licitáciu.

 • hlboký impas (deep finesse)

Manéver v ktorom impasujeme naraz dve chýbajúce nesusediace karty, napr. KJ je u súperov a my na jednej strane linky máme AQ10, z druhej strany vynesieme do tejto farby a ak súper pridá kartu nižšiu ako J, zahráme 10, ak pridá J zahráme Q, ak K zahráme A. Pravdepodobnosť, že obidve chýbajúce karty sú na pre nás výhodnej pozícii je 25%, že je tam jedna je 50%, že obe sú na nepriaznivom mieste je 25%. Máme teda 75% šancu, že v tejto farbe získame aspoň dva zdvihy a 25% šancu, že v nej získame tri zdvihy.

 • honér (honour)

Karta od A po 10.

Špecifický spôsob pohybu hráčov a boardov v párovom turnaji, keď je menej ako 9 stolov. V takom prípade hrá každý pár proti každému páru. Pohyb párov a boardov je rozpísaný na tabuľkách uložených na stoloch - stolových lístkoch.

Časť hry v rubbrovom bridži, skladajúca sa z jedného alebo viacerých rozdaní, ktorá sa končí v momente, keď jedna zo strán získa spolu aspoň 100 bodov pod krížikom.

Spôsob hodnotenia, ktorý sa snaží vyeliminovať „šťastie“. Hrajú iba štyria hráči a nemajú sa s kým reálne porovnať. Porovnávajú sa s fiktívnym štatistickým hráčom. Spočíta sa celkový počet figúrových bodov na silnejšej linke a dosiahnutý výsledok sa porovná s tabuľkovou hodnotou, ktorá hovorí, aký výsledok sa priemerne dosahuje s takto silnou kartou aj v závislosti od stavu hier. Keďže ide o štatistiku, stáva sa, že celú hru vylicituje a uhrá pár s malým počtom bodov, čím získa veľa impov a inokedy na linke, kde je 27 bodov, sa celá hra nedá v žiadnom prípade uhrať a veľa Impov stratí. Napriek tomu je hra proti tabuľke obľúbená a na veľký počet rozdaní „spravodlivá“.

 • hrať z ruky ? grać z reki

Vynášať kartu zo strany hlavného hráča

 • hrať zo stola ? grać ze stolu [z dziadka]

Vynášať kartu zo strany stola.

 • hrozba (threat)

Hrozba je naša menšia karta, ktorá sa stane vysokou, ak súper bude prinútený zbaviť sa kľúčovej karty v niektorej hroziacej farbe. Pozri aj skvíz.

 • fiktívna hrozba

Niekedy môžeme na stole, na ktorý máme prechod, ponechať kartu, ktorá bude u obrancov evokovať fiktívnu hrozbu. Snažia sa ponechať si zádrž v tejto farbe a nesprávne zahodia karty v iných farbách.

CH upraviť

 • chicago

Variant spôsobu vyhodnocovania rozdaní.

I upraviť

 • IMP (International Match Points)

Spôsob hodnotenia výsledkov pri porovnávacom bridži, používaný najmä pri súťažiach družstiev. Rozdiel dosiahnutých výsledkov v totálnych bodoch sa prevedie podľa prevodovej tabuľky na IMPy. Prevodová tabuľka je regresívna. Na nižších stupňoch sú rozpätia jednotlivých úrovní menšie na vyšších stupňoch väčšie. Napr. 1 IMP= 20-40 TP, 7 IMP=270-310, 20 IMP=2250-2490.

 • impas (finesse, impas)

Pokus získať zdvih pomocou karty, ktorá je nižšia než majú súperi. Tento manéver sa podarí v 50% prípadov, keď kľúčová karta súperov je na pre nás výhodnom mieste, t. j. pred rukou s kartami: bezprostredne od nej nižšou a bezprostredne vyššou.

 • individuál

Hovorový názov pre súťaž jednotlivcov. Hráč má v každom kole iného partnera a iných súperov.

 • invit (invitation)

Pozvanie partnera do celoherného záväzku. Partner toto pozvanie zhodnotí a, ak má rezervu, zalicituje celú hru, ak nemá rezervu spasuje.

J upraviť

 • jack jack walet

Pozri dolník

 • jednofarebný one-suiter

List s jednou dlhou farbou päťlist a viac.

 • juh south

K upraviť

 • kapitán

Vedúci družstva. Kapitán môže byť hrajúci, alebo nehrajúci. Rozhoduje o nasadení hráčov do zápasu, komunikuje s kapitánmi ostatných družstiev, podpisuje výsledok zápasu, komunikuje s rozhodcom.

 • káro diamond
 • karta (card)
 • karta v inej farbe ? karta nie do koloru

Karta v inej farbe, než je prvá karta zdvihu.

 • kibic

Divák. Kibic musí byť počas licitácie a zohrávky ticho.

 • klamlivá hláška

Úmyselné a podstatné odchýlenie sa od predpokladanej honérovej sily alebo dĺžky v licitovanej farbe. Bluf.

 • klamlivá hra (deception)

Také zahranie, ktoré súperov necháva v neistote alebo im sugeruje klamlivú predstavu. Napríklad po štarte dámou, ak má hlavný hráč A aj K, mal by ju vziať esom, vynášajúci hráč nebude vedieť, kto má kráľa. Alebo, ak pri odhadzovaní na vypracovanú farbu zahodí figúru, ktorá by beztak nezískala zdvih a ponechá si blotku, súperi často hrajú v presvedčení, že už v danej farbe nič nemá a zbavia sa kariet v tejto farbe, ponechávajúc si zádrže vo fiktívnej hrozbe. Hlavný hráč nakoniec získa zdvih na utajenú blotku.

 • klamlivý výnos

Partneri väčšinou majú dohodnuté, akým spôsobom vynášajú napríklad AKx , KQx, QJxx (tučne sú označené vynášané karty). Keď sa hrá vysoký záväzok väčšinou malý alebo veľký slem, partner môže vyniesť neštandardne s cieľom oklamať hlavného hráča. Napríklad z KQx vynesie Q namiesto K, z čoho hlavný hráč môže usúdiť, že kráľa má druhý z obrancov, tejto predstave prispôsobí zohrávku a vykladaný záväzok padne. Klamlivý výnos môže použiť aj hlavný hráč, keď zohráva záväzok BT, v jednej z farieb nemá zádrž, ale v ostatných farbách nemá dostatok zdvihov, ak ich bude rozohrávať sám. Preto sám rozohrá farbu, v ktorej nemá zádrž, súperi si pomyslia, že si ju chce vypracovať a rozohrajú inú farbu, čím mu zadajú chýbajúci zdvih. Účinné najmä, ak sa ukázalo, že štart bol pre obrancov zlý.

 • Kniha

Keďže je dokopy v hre 13 zdvihov, jedna zo strán musí získať apoň 7 zdvihov. Prvých šesť zdvihov tvorí minimálny základ nazývaný kniha. Pri licitácii sa preto licituje iba počet zdvihov, ktorý sa linka zaväzuje splniť prevyšujúcich knihu. Hláška 1 potom hovorí, že získame aspoň 7 zdvihov, ak tromfy budú trefy a budeme zohrávať záväzok, 7 hovorí, že získame všetkých 13 zdvihov, ak tromfy budú srdcia.

 • komplexné body

Zhodnotenie listu nielen figúrovými ale aj rozlohovými bodmi. Po sfitovaní farby, ak má partner s kratšími tromfmi singel alebo šiken, môže si za ne pripočítať rozlohové body.

 • koncová hra (endplay)

Hra na konci zohrávky, keď už zostáva málo kariet. Hlavný hráč premyslenou zohrávkou môže donútiť obrancov, aby mu zadali zdvih, na ktorý pôvodne nemal nárok. Napr. vpustka a vynútený výnos.

 • kontra (double, kontra)

Hláška s významom zdvojnásobujem zápis (kontra môže byť aj umelou hláškou)

 • informačná kontra

Kontra, ktorou partnera informujeme o svojom liste.

 • negatívna kontra

Kontra partnera otvárajúceho na zásah do licitácie. Informuje partnera, že nemá vlastný päťlist, má 7-10 bodov a má štvorlist v druhej nelicitovanej drahej farbe a najmenej trojlisty v nelicitovaných farbách.

 • objasňujúca kontra ? kontra objaśniajaca

Kontra používaná s listom prisilným na iný zásah.

 • ponuková kontra take-out double

Kontra ktorou partnerovi oznamujeme, krátkosť v doteraz licitovanej farbe, (farbách) a že máme najmenej po tri karty v zostávajúcich farbách, zároveň mu oznamujeme, že nemáme vlastný päťlist.

 • trestná kontra penalty double kontra karna

Kontra, ktorou chceme vytrestať súperov, keď vylicitovali záväzok ktorý nemôžu splniť. Trestnú kontru dávajte len vtedy, keď ste rozhodnutí kontrovať každý ďalší záväzok súperov inak dajte trestný pas. Trestnou kontrou dávate súperovi informáciu, ktorú môže využiť pri zohrávke a keďže na základe tejto informácie tuší, ako sú rozdelené karty u súperov, môže záväzok splniť, keby ste kontru nedali, tak by padol.

 • výnosová kontra

Keď súper licituje umelú hlášku, kontrou na túto farbu partnera informujeme, že v nej niečo máme a keď bude na výnose, mal by ju otvoriť. Pár môže byť dohodnutý na špeciálnych výnosových kontrách, napr. keď súperi skončili v záväzku 3BT, kontra od partnera, ktorý nebude štartovať hovorí „Partner štartuj prvou farbou stola“, ak stôl nelicitoval žiadnu farbu (1BT – Pas – 3BT – Kontra), kontra hovorí „Partner štartuj trefom“

 • vyvolávajúca kontra take out double kontra wywolawcza

Kontra na prirodzenú hlášku súperov používaná väčšinou po otvorení súpera, ktorej cieľom nie je zdvojnásobenie zápisu, ale nájdenie fitu v niektorej z nelicitovaných farieb.

1. zádrž
2. Eso a Kráľ. V niektorých systémoch sa licitujú kontroly, počet bodov v kontrolách, A – 2, K – 1.
 • konvencia convention konwencja

Hláška alebo séria hlášok s iným významom než ukázať licitovanú farbu, trestne okontrovať alebo rekontrovať. Pozri konvenčné hlášky.

Na konvenčnej karte je stručne popísaný licitačný systém páru. Všetky otvorenia s rozpätiami bodov, s rozlohami a odpoveďami, spôsob markovania, spôsob vynášania a všetky konvencie. Pár, ktorý sa zúčastňuje turnaja by mal mať vyplnenú konvenčnú kartu. Keď ju nemá a dôjde k nejakému nedorozumeniu, ktoré poškodí súperov, rozhodca väčšinou rozhodne v prospech súperov. Ak vysvetlenie hlášky partnerom bolo v súlade s konvenčnou kartou (partner sa pri licitácii pomýlil alebo blufoval), rozhodne v náš prospech.

 • krabica (board) board rozdawanie
1. Náhodné pridelenie kariet jednotlivým hráčom na začiatku rozdania, každému po 13.
2. Úschovňa na karty so štyrmi priehradkami, umožňujúca zachovanie jednotlivých listov u jednotlivých svetových strán (N,E,S,W). Na každej krabici sú aj informácie o tom, v ktorej hre sú jednotlivé linky a kto otvára dražbu. Karty sa zamiešajú iba na začiatku turnaja a potom krabice predpísaným spôsobom kolujú. Takto možno porovnať, kto dosiahol aký výsledok s tými istými kartami. Za krabicu sa niekedy pokladá oboje, čiže obal aj s obsahom.
 • kráľ king
 • krátkosť short krótkość

Šiken alebo singel. V niektorých kontextoch krátkosť môže byť už dvojlist.

 • krížové prebíjanie cross-ruff play gra na obustronne przebitki

Zohrávka spočívajúca v tom, že striedavo prebíjame z ruky a zo stola. V ideálnom prípade získame na všetky tromfy linky zdvihy.

L upraviť

 • lavinthal

Systém odhodov, v ktorom hráč markuje partnerovi ním preferovanú farbu podľa zásady, že vysoká karta ukazuje vyššiu farbu a nízka karta nižšiu farbu. Lavinthal možno použiť aj v situácii, keď sa hrá farebný záväzok, partner vyniesol eso alebo kráľa a na stole je singel v tejto farbe. Nemá zmysel markovať pokračuj alebo nepokračuj, keď je zrejmé, že pokračovať nemá zmysel. Preto partnerovi pomocou lavinthalu namarkujeme, ktorú farbu má rozohrať, napríklad, ak tromfy sú piky a partner vyniesol A, zahraním malej karty markujeme „Zahraj tref“, zahraním veľkej karty „Zahraj srdce“. Malými kartami sú 2 až 5, veľkými 7 až 10, karta 6 je neutrálna, respektíve na základe vlastných kariet, kariet stola a karty ktorú priloží hlavný hráč z ruky, často môžeme vyvodiť záver, či to bola malá alebo veľká blotka. Niekedy je 7 či dokonca 10 najnižšia blotka partnera, inokedy je 5 alebo 4 jeho najvyššia karta, takže nemusíme správne pochopiť jeho marku. Účinnou finesou hlavného hráča je nepridať do zdvihu z ruky najnižšiu kartu, ale vyššiu, čím sťaží správne prečítanie marky. (Niekedy možno použiť lavinthal na klamlivú hru, keď predpokladáme napríklad, že náš partner má v tejto farbe figúru a našou falošnou markou zmätieme hlavného hráča, zahrá na opačnú stranu a náš partner získa zdvih. V 99% prípadoch by sme ale mali markovať pravdivo, pretože hrozí, že namiesto hlavného hráča oklameme partnera a ten v dobrej viere vynesie do namarkovanej farby.)

 • licitácia (dražba) bidding licytacja

Súperenie párov na začiatku rozdania o výber tromfovej farby a o to, ktorá linka a na akom stupni bude zohrávať záväzok.

 • jednostranná licitácia ? licytacja jednostronna

Licitácia v ktorej jedna linka celý čas pasuje.

 • obojstranná licitácia

Licitácia v ktorej licitujú obe linky.

 • súťažná licitácia competitive bidding

Obojstranná licitácia, keď obe linky majú približne rovnako silné karty a bojujú o to, kto bude zohrávať čiastočný záväzok, ktorý sa dá splniť. Vo výhode je linka, ktorá má vyššiu farbu napríklad piky voči srdciam. Ak chcú súperi zohrávať musia sa vyšplhať o jeden stupeň vyššie, čo už môže byť privysoko a záväzok nesplnia.

 • licitácia po zásahu ? licytacja po interwencji

Licitácia v situácii, keď sme otvorili licitáciu a protivník do nej zasiahol.

 • licitácia v obrane ? licytacja w obronie

Licitácia v situácii, keď súperi otvorili licitáciu

 • licitačný priestor

Počet stupienkov, ktoré zostávajú pre bezpečnú výmenu informácii počas licitácie. Blokujúce otvorenie uberá súperom licitačný priestor a sťažuje im efektívnu výmenu informácii. V jednostrannej licitácii dražba skokom uberá licitačný priestor vlastnej linke.

 • linka line
1. hráči sediaci pri tom istom stole na NS tvoria linku Sever – Juh, sediaci na EW – tvoria linku Východ – Západ, hráči sediaci na jednej linke sú partneri, hráči sediaci na druhej linke sú ich súperi.
2. Všetci hráči sediaci na tej istej linke pri všetkých stoloch.
 • list

Súbor 13 kariet, ktoré má hráč vo svojej ruke

M upraviť

Spôsob klasifikácie výkonnosti hráčov. Je to celoživotné kumulatívne hodnotenie hráča. Skladá sa z bezfarebných, čiernych, strieborných a zlatých bodov. Orientačne tretina hráčov získa v každom turnaji majstrovské body za umiestnenie. V každom štáte majú bridžové zväzy vlastný systém klasifikácie úrovne majstrovstva hry. Slovenské pravidlá prideľovania MB.

 • malá

Pokyn hlavného hráča tichému, aby zo stola zahral najnižšiu kartu vo farbe zdvihu. Vyslovením názvu farby, tiež dáva pokyn na zahratie najnižšej karty stola.

 • malá karta (blotka) small card blotka

Karta od desiatky po dvojku. Navrhujem prebrať z poľštiny výraz blotka (mnohí naši bridžisti ho beztak používajú), odvodený pravdepodobne zo slova bloto – blato.

 • malá-veľká low-high

Pozri markovanie

 • malý slem slam szlemik

Vylicitovaný a splnený záväzok na 6. stupni (12 zdvihov)

 • mariáš ? mariasz

Kráľ a dáma v jednej farbe na jednej ruke.

Systém informovania partnera pomocou blotiek, ktorým partnerovi oznamujeme, či si prajeme aby pokračoval vo farbe ktorú vyniesol, alebo v prípade, že farbu rozohráva hlavný hráč, informujeme ho o počte svojich kariet v danej farbe. Pozri aj lavinthal. Väčšinou je markovanie založené na spôsobe veľká-malá a malá-veľká, ale sú aj systémy párna blotka, nepárna blotka v kombinácii s malou alebo veľkou.

 • marka kvalitatívna

Pridanie karty, ktorá naznačuje či hráč chce alebo nechce, aby partner pokračoval vo výnose v danej farbe, v súlade s prijatým systémom markovania. Ak je marka kladná, partner v nej má figúry alebo v BT dĺžku alebo, vo farebnej hre, dubl. Ak je záporná, nevylučuje figúry, ale nechce aby sa v nej pokračovalo a chce, aby sa otvorila iná farba.

 • marka kvantitatívna

Pridanie karty, ktorá má pomôcť zistiť partnerovi rozloženie kariet v danej farbe.

 • markovanie naturálne standard carding zrzutki naturalne

Systém markovania, v ktorom kladná marka sa dáva vysokou blotkou; vysoká blotka ukazuje taktiež párny počet kariet vo farbe.

 • markovanie obrátené UDCA zrzutki odwrotne

Systém markovania, v ktorom kladná marka sa dáva malou blotkou; malá blotka taktiež ukazuje párny počet kariet vo farbe.

 • markovanie odhodom

Keď nemáme žiadnu kartu vo farbe zdvihu a neprebíjame tromfom, môžeme dohodnutým spôsobom partnerovi namarkovať, čo si prajeme. Jeden zo spôsobov je Lavinthal. Ďalší spôsob je, že odhodením veľkej blotky partnerovi markujeme „do tejto farby nechoď“ a odhodením malej blotky „poď do tejto farby“ alebo naopak. Odhodením esa partnerovi oznámime, mám ešte kráľa, túto farbu budem držať ja a ty môžeš zahodiť všetky karty tejto farby – pokiaľ na porazenie záväzku potrebujeme už len jeden zdvih.

 • misfit (chýbajúci fit)

Hovoríme, že v rozdaní na linke je misfit, keď v ňom linka nemá žiaden fit (napr, 5521 voči 1255). Hlavne slabšie páry v prípade misfitu nevedia včas vypnúť licitáciu a tvrdohlavo opakujú svoje farby, až skončia na vysokom stupni a spadnú. V niektorých rozdaniach sú misfity na oboch linkách a Čierneho Petra má linka, ktorá ponúkla konečný záväzok.

 • Mitchell

Mitchell je špecifický spôsob pohybu hráčov a boardov v párovom turnaji. Používa sa, ak je v turnaji viac než 6 stolov. Hráči linky NS väčšinou celý čas sedia a hráči linky EW sa pohybujú o stôl nahor, krabice s rozdaniami sa pohybujú o stôl nadol. Ak sa hrá jednokolový turnaj, buď sa zvlášť vyhodnotia výsledky hráčov linky NS a EW, alebo sa cca. po dvoch tretinách kôl vymenia strany, ale hráči ktorí sedeli sedia i naďalej.

 • MOSCITO

MOSCITO je moderný umelý licitačný systém.

 • MUD (akronym z Middle-Up-Down.)

Mud je výnosová konvencia, keď z troch blotiek obrancovia vynášajú strednú kartu a pri znovuzahraní tej istej farby obranca priloží najvyšiu. Takto pri opakovanom zahratí farby, druhý obranca vie, či išlo o výnos z trojlistu a s veľkou pravdepodobnosťou vie, či išlo o výnos z dubla (z dubla vynášajú najvyššiu). Zároveň vie dopočítať rozlohu hlavného hráča.

N upraviť

 • nadbitie overruff nadbitka

Prebitie vyšším tromfom než prebil protivník.

 • nadzdvih (nadvýška) overtrick nadróbka

Každý zdvih získaný navyše oproti deklarovanému záväzku.

 • nadvýška

1. nadzdvih

2. rezerva v liste pri licitácii, ktorá umožňuje získať viac zdvihov než sme partnerovi doteraz sľúbili. Rezervou je napr. väčší počet FB než sme sľúbili alebo väčší počet tromfov než sme sľúbili. Za rezervu možno pokladať aj krátkosť v nejakej farbe, ak sa bude zohrávať tromfový záväzok.

 • najvyššia karta ? forta

V danom momente hry najsilnejšia karta vo farbe, môže to byť napríklad dvojka, ak už boli odohrané všetky karty danej farby. (bolo by vhodné zaviesť nejaký jednoslovný slovenský termín)

 • nátlaková hra pozri skvíz
 • nebezpečný súper dangerous opponent niebezpieczny przeciwnik

Hráč brániacej linky, ktorého zahranie môže spôsobiť hlavnému hráčovi väčšiu škodu. Snažíme sa, aby sa nedostal do zdvihu. Ak napríklad môžeme robiť impas na obidve strany, zahráme tak, aby, ak impas nesedí, zdvih nezískal nebezpečný súper.

 • negat negat negat

Umelá hláška, ktorá oznamuje slabý list. V systéme WJ hláška 1 káro po otvorení 1 tref, v systéme SAYC 2 kára po otvorení 2 trefy (v SAYC môžu byť 2 kára aj vyčkávacou hláškou).

 • negatívna marka negative carding

Marka, ktorá partnerovi hovorí: „V tejto farbe nepokračuj.“

 • nepravidelný list unbalance

List obsahujúci krátke farby.

 1. Keď sa hrá na Topy, najhorší zápis na linke (najobvzklejšie použitie termínu nula).
 2. Keď sa hrá párový turnaj na impy, tak je to dosiahnutie priemerného výsledku.
 3. Keď sa hrá družstevný zápas na impy a na oboch stoloch sa dosiahol rovnaký výsledok +-10 TP, obe strany zapíšu nula impov.
 4. Ak bolo rozdanie odpasované, zápis v totálnych bodoch je pre obe linky nulový.
  • delená nula

Ak najhorší výsledok získalo dva alebo viac párov.

O upraviť

 • obrana defens obrona

Hra obrancov. Snaha o porazenie záväzku, alebo aspoň snaha, aby hlavný hráč nezískal nadzdvihy. V turnaji hranom na Topy, ak obrancovia vidia, že je malá šanca na porazenie záväzku sa snažia zabrániť nadzdvihom, zabránenie nadzdvihu môže znamenať výsledok blízky Topu, napriek splneniu záväzku, každý nadzdvih priblíži obrancov k nule. V prípade hodnotenia na Impy sa snažia využiť aj najmenšiu šancu na porazenie záväzku. Zadaním nadzdvihu stratia 1 Imp, porazením záväzku získajú aspoň 5 Impov.

 • obranca defender obrońca

Hráč páru, ktorý zabraňuje splneniu záväzku.

 • obrátený stôl dummy reversal odwrócona reke

Mnohonásobné prebitie z ruky obsahujúcej viac tromfov, až do situácie, keď je viac tromfov na strane, ktorá ich pôvodne mala menej.

 • odblokovanie deblocking

Zahranie, ktorým zabránime zablokovaniu farby. Napr. schválne podhodenie kráľa do partnerovho alebo súperovho esa.

 • odhod (zhodiť kartu) discard wyrzucić karte

Priložiť kartu nie vo farbe výnosu, ale nezabiť tromfom. Odhod sa často používa na markovanie.

 • odpovedajúci ? odpowiadajacy

Partner otvárajúceho.

 • odpoveď answer odpoviedź

1. Po otvorení prvá hláška partnera otvárajúceho.

2. Po umelej hláške partnera, ktorá je otázkou.

 • oprava farby

Ak partner licitoval dve farby a ako druhú licitoval takú, ktorá nám menej vyhovuje, opravíme farbu zalicitovaním partnerovej pôvodnej farby na najnižšom možnom stupni. Touto opravou nesľubujeme osemlistý fit, iba vyberáme menšie zlo.

 • otvárajúci (otvárateľ) opener otwierajacy

Hráč, ktorý otvoril licitáciu.

Prvá hláška licitácie iná než PAS.

 • otvoriť licitáciu ? otworzyć licytacje

Spôsobiť svojou hláškou otvorenie licitácie. Prvá hláška rôzna od Pasu.

P upraviť

 • pád (pádový zdvih) setting trick lewa wpadkova

Každý zdvih, ktorý chýbal do splnenia záväzku. V prvej hre bez kontry je za každý pád 50 bodov, v druhej 100.

 • padnúť (ležať) bez jednej [dvoj, troch atď.] ? wpaść [leźeć] bez jednej,...

Získať o jeden (dva, tri) zdvihy menej než bolo deklarované

 • pas pass pas

Hláška s významom „Teraz sa nezapájam do licitácie“

 • silný pas

1. pozri vyčkávací pas
2. Umelá hláška, niektoré vysoko umelé systémy „otvárajú“ silným pasom. Keď hráč dostane silnú kartu (s ktorou WJ a Precision otvoria 1 tref a SAYC 2 trefy) „otvorí“ silným pasom. Partner musí alertovať jeho pas. Keď príde na rad partner hráča po silnom pase, musí otvoriť aj s nula bodmi, väčšinou 1 tref. Systémy silných pasov sú v súčasnosti na bežných turnajoch zakázané, pretože nepripravení bridžisti by proti nim nemali k dispozícii účinnú obranu.

 • trestný pas (tichý pohreb)

Vedomé spasovanie a ukončenie licitácie, keď hráč vie, že súperi sú v pre nich nevýhodnom záväzku, nedá trestnú kontru, ak majú kam ujsť a miesto aby padali, môžu nájsť záväzok, ktorý splnia. Aj pas je hláška a niekedy veľmi účinná.

 • vyčkávací pas trapping pas

(silný pas) Ak máme 13-15 bodov, ale našou najdlhšou farbou je farba súpera, dáme silný alebo vyčkávací pas. Počkáme si, ako sa situácia vyvrbí. Je možné, že budeme môcť neskôr dať súperom trestnú kontru, alebo ponukovú kontru partnera zmeníme na trestnú.

 • párak

Hovorový názov pre súťaž párov. Párový turnaj.

 • patton

Patton je zrýchlenou súťažou družstiev, ktorá sa hrá podobne ako súťaž párov, ale je zorganizovaná tak, aby to isté rozdanie hrali proti sebe členovia tých istých družstiev na opačných linkách. Výsledky sa zapisujú do čísla riadku zodpovedajúceho číslu stola, na ktorom sa hrá. Zápisový lístok je taký, ako v párovom turnaji. Výsledky sú vyhodnotené modifikovanou metódou BAM - prehra 0, remíza 1, výhra 2 alebo BAM + Imp. Minizápas pozostáva z dvoch až štyroch rozdaní.

 • podporiť partnera ? poprzeć partnera

Zalicitovať farbu partnera na vyššom stupni, čím sa potvrdí, že majú spolu na linke aspoň osem kariet v tejto farbe.

 • pole

Všetky páry hrajúce párový turnaj tvoria pole. V porovnávacom bridži keď hráme proti súperom pri našom stolíku, náš výsledok sa porovnáva s výsledkami zvyšku poľa. Všetky páry protilinky, okrem páru pri našom stolíku, sú virtuálnymi členmi nášho družstva. Ak licitujú a hrajú v danom rozdaní zle, aj keď my uhráme optimálny výsledok, môžeme na danom rozdaní stratiť. S tým istým výsledkom by sme v jednom poli mohli mať Top a v inom Nulu. Pohyb párov a rozdaní sú navrhnuté tak, aby vplyv poľa podľa možností páry nepoškodzoval ani nezvýhodňoval. Ak hrá každý s každým, tak odohráme sadu rozdaní proti každému páru a všetky páry hrajú vo zvyšku poľa s nami a proti nám približne rovnako často.

 • polopozitívna odpoveď semipozitive answer

odpoveď so 7-9 bodmi (rozpätie môže byť v rôznych systémoch rôzne)

 • poraziť záväzok ? obloźyc kontrakt

Spôsobiť, že hlavný hráč nesplní záväzok (nezíska toľko zdvihov, ako sa jeho linka zaviazala).

 • porovnávací bridž (súťažný) ? brydź porównawczy

Obmena hry, v ktorej sa zúčastňuje aspoň osem hráčov, jej základom je porovnanie výsledkov dosiahnutých rôznymi pármi pri identickom rozložení kariet. Hodnotí sa na Topy, Impy, BAMy alebo VP.

 • porovnávacie hodnotenie ? zapis porownawczy

Druh hodnotenia výsledkov v porovnávacom bridži, v ktorom je hodnotenie výsledku každého rozdania nezávislé od ostatných rozdaní, ale na druhej strane jeho konečné vyhodnotenie závisí od toho, čo sa hralo pri ostatných stoloch.

 • povýšiť develop

Po odohraní figúr sa najvyššou kartou vo farbe stávajú nízke karty. Ak je súper v skvíze a má v dvoch farbách najvyššie karty, keď je donútený jednu z nich odhodiť, povýši našu kartu.

 • pozitívna odpoveď positive answer

Odpoveď po ktorej vieme, že máme prevahu bodov.

 • pracovná farba working suit

Dlhá farba v bez tromfovom záväzku na ktorej si vypracujeme diaľkové zdvihy.

 • pravdepodobnosť (odds)

Bridž je hra s neúplnou informáciou, vieme ktoré karty v jednotlivých farbách majú súperi, ale málokedy vieme, ktorý zo súperov má konkrétne karty. Neraz sa musíme rozhodnúť na základe pravdepodobnosti. Vhodným načasovaním rozohrávania jednotlivých farieb, môžeme pravdepodobnosť zmeniť na istotu.

 • pravidlo „jedenásť“ rule of eleven

Ak sú partneri dohodnutí na vynášaní štvrtou zhora, pomocou pravidla jedenásť vie partner dobre odhadnúť, aké hodnoty môže v tejto farbe očakávať u hlavného hráča. Ak od čísla 11 odrátame hodnotu vynesenej karty, dozvieme sa, koľko vyšších kariet je v zostávajúcich rukách. Na základe spočítania vyšších kariet na stole a vo svojej ruke, vieme hneď zistiť koľko vyšších kariet ma hlavný hráč.

 • pravidelná rozloha balanced hand sklad zrovnowaźony

(rovnovážna, bezová rozloha) rozloha bez päťlistu a bez krátkych farieb: 4333, 4432, za takmer pravidelnú rozlohu pokladáme rozlohu 5332, s ktorou môžeme otvoriť BT, ak päťlist je v lacnej farbe a máme na to zodpovedajúci počet bodov. S drahým päťlistom väčšina systémov otvára v drahej farbe.

 • prebitok ruff

Získať zdvih prebitím tromfom.

 • prebiť tromfom ruff przebić atutem

Zahrať tromf v inej farbe, než bola prvá karta zdvihu.

 • prebrať zdvih

Hoci zdvih patrí nášmu partnerovi, dáme vyššiu kartu a preberieme od neho zdvih, aj keď sme mali nižšiu kartu. Hráč to spraví, ak chce zabrániť zablokovaniu farby alebo má na ruke porážajúci zdvih alebo chce zabrániť vynútenému výnosu partnera, ... Napríklad vo farebnej hre, ak partner štartoval dámou, na stole nie je kráľ a my máme eso, väčšinou je dobré dámu prebrať esom a farbu vrátiť, ak nemáme lepšie pokračovanie (uvedené platí ak štart Q sľubuje J a vylučuje K).

 • prémiová hra ? gra premiowa

Malý alebo veľký slem. Za splnenie linka získa prémiu.

 • prepustiť ducking, hold-up przepuścić

Nepoložiť kartu, ktorá mohla vziať súperovi zdvih.

 • preventívne otvorenie pre-emptive open

pozri blok

 • príkaz (fors) forcing

Hláška ktorá núti partnera udržať licitáciu.

 • Príkaz do hry – „partner, nesmieš spasovať, dokiaľ nedosiahneme úroveň hry“.
 • Príkaz na jedno kolo – „partner, ešte aspoň jedno kolo musíš udržať licitáciu, nesmieš spasovať“.
 • prikryť cover

Položiť na súperovu kartu, ktorá drží zdvih vyššiu kartu.

 • prvá hra non vulneabre

Stav linky, v ktorej jej prípadné pády sú menej trestané a vylicitovanie celej hry alebo prémiovej hry je menej odmenené.

R upraviť

 • rekontra redouble rekontra

Hláška s významom „Nech bude zápis štvornásobný“. Rekontra môže byť aj umelou hláškou.

 • renons

1. Šikena, list nemá v danej farbe ani jednu kartu

2. Pridanie karty nie vo farbe zdvihu, aj keď v tejto farbe má hráč kartu.

 • dokonaný renons – ak sa hráč sám nespamätá, že zahral v rozpore s pravidlami, resp. nie je upozornený ostatnými hráčmi, či nezahral renons. Ak bol renons dokonaný a dodatočne sa na to príde, je linka, ktorá vykonala dokonaný renons potrestaná v súlade s pravidlami. Ak renonsom získala zdvih, na konci sa jej odrátajú dva zdvihy, ak nezískala zdvih, na konci sa jej odráta jeden zdvih.
 • nedokonaný renons - ak sa hráč sám spamätá alebo pred odohraním celého zdvihu ho hráči upozornia na možnosť renonsu. Pozri trestná karta.

3. Štart z opačnej strany obrany, než mal byť. Hlavný hráč má tri možnosti:

1. Výnos prijať, on sa stane tichým hráčom a hlavným hráčom sa stane tichý hráč.

2. Výnos neprijať a zakázať druhému obrancovi štart v tejto farbe.

3. Výnos neprijať a prikázať druhému obrancovi štart v tejto farbe.

Z týchto možností si musí vybrať bez porady z partnerom.

Ak došlo k renonsu a hlavný hráč omylom vyložil svoje karty na stôl, odsúhlasil hoci nechtiac renons. Aby sa predišlo k renonsu, vynášajúci hráč by mal svoj štart položiť na stôl lícom dole.

 • reverz

Ak otvárajúci v druhom kole zalicituje vyššiu farbu, než bola farba otvorenia a na vyššom stupni, sľubuje maximum otvorenia a túto hlášku nesmieme spasovať. Fors na jedno kolo.

 • rober rubber rober

Uzavretá časť hry rober bridžu, skladajúca sa z niekoľkých rozdaní, končiaca sa v momente, keď jeden z párov získa druhýkrát hru.

 • rober bridž rubber bridge brydź robrowy

Pôvodná obmena hodnotenia hry, v ktorej sa zúčastňujú práve štyria hráči a s nikým sa neporovnáva výsledok. Hodnotenie výsledku rozdania je čiastočne závislé od predtým odohraných rozdaní. Na Slovensku sa tento spôsob hodnotenia v súčasnosti takmer nepoužíva. Keďže sa výsledky nedajú s niekým porovnať, omnoho väčšmi záleží na šťastí, než pri súťažnom bridži. Ak niektorej linke prichádzajú veľmi dobré karty, aj keď z nich nevyťaží maximum a hrá zle, môže vyhrávať. Na dlhé trate by však lepší pár mal v konečnom dôsledku vyhrať.

 • Round Robin

Časť súťaže družstiev v ktorej hrá každý s každým.

 • rozdanie deal rozdanie

1. Celý proces od licitácie po koniec zohrávky, kedy sa hráči zbavili všetkých kariet.

2. pozri krabica

Mnohokrát pod výrazom rozdanie bridžisti rozumejú to, čo je zahrnuté pod termínom krabica. (Možno by sme mohli podobne, ako Poliaci používať výrazy rozdanie a rozdávanie)

 • gulášové rozdanie

Rozdanie s „divokými rozlohami“, možnosť slemu na oboch linkách alebo napriek tomu, že linka má veľkú prevahu bodov, nedá sa splniť celoherný záväzok (proti nášmu sedemlistu u súpera šesťlist a.p.).

 • počítačové rozdanie

Na významnejších turnajoch sa zvykne hrať s dopredu počítačom namiešanými rozdaniami – karty sú označené čiarovým kódom. Po skončení kola, sú k dispozícii vytlačené rozdania a páry môžu študovať, kde a prečo sa dopustili chyby. Spojenie „Bolo to počítačové rozdanie“ zvyknú bridžisti používať aj v pejoratívnom zmysle, keď v rozdaní boli „divoké rozlohy“, (proti nášmu sedem listu u súpera šesť list a.p.) . Mnohí si myslia, že počítač schválne generuje rozdania, ktoré by ručným miešaním nevznikli. Generátory rozdaní sú však navrhnuté tak, aby nimi generované rozdania boli v súlade s pravdepodobnosťou.

 • rozloha distribution

1. Počty kariet v jednotlivých farbách v liste.

2. Rozloženie kariet vo všetkých listoch

 • divoká rozloha

Extrémne nepravidelná rozloha.

 • rozlohové body

Za každý dubl 1 bod, za každý singl 2 body, za každý šiken 3 body. Za piatu a každú ďalšiu kartu v dlhej farbe 1 bod. Aby sme si tieto body mohli reálne započítať, musíme nájsť fit s partnerom.

 • ruka hand

1. list hlavného hráča

2. list všeobecne

S upraviť

 • sada kariet ? talia

zostava 52 kariet, po 13 v každej farbe

 • sever north

Hráč na severe je väčšinou zodpovedný za skontrolovanie, či sa pri stolíku zišli súperi a rozdania, ktoré sú v danom kole naplánované podľa rozpisu. Väčšinou tiež zapíše dosiahnutý výsledok do zápisového lístka.

 • sign off

Tiež Stop licit. Vypnutie licitácie. Partner by mal pasovať. Napríklad 1 - 4 - slabá ruka, s veľmi dobrou podporou v tromfoch, obvykle 5 list. Podobne 1BT - 3BT, body na celú hru, bez nádeje na slem.

 • signál pozri markovanie signal
 • sila listu strength ? sila karty

Ocenenie listu vzhľadom na súčet bodov za obdržané figúry. Po sfitovaní si môžeme prirátať aj rozlohové body, pre lepšie stanovenie bilancie.

 • singel singleton singiel

Jedna karta vo farbe u jedného hráča. Jednolist.

 • sekvencia sequence sekwens

Najmenej tri karty zaradom v jednej farbe u jedného hráča.

Dražba skokom. Skok pri otvorení väčšinou vyjadruje slabosť. Skok v partnerovej farbe invitujúcu silu, skok v novej farbe silu presadzujúcu celú hru (jednotlivé systémy sa v tomto môžu výrazne líšiť).

 • skupinovka

Strednodobá alebo dlhodobá súťaž párov alebo jednotlivcov. V prvom dvojkole sú dvojice nasadené náhodne alebo podľa odhadovanej výkonnosti (hendikepov). V ďalších dvojkolách hrajú podobne ako vo švajčiarskom systéme 1. s 2. 3. so 4. atď v prvom kole dvojkola a 1. so 4. 2. s 3., atď. v druhom kole dvojkola. Pri všetkých stoloch sa hrá s tými istými kartami. Vypočítajú sa priemerné totálne body za rozdanie a rozdiel medzi priemerom a skutočne dosiahnutým výsledkom sa prevedie na impy. Celý zápas sa prevedie na víťazné body. Celkové poradie je určené súčtom VP a potom súčtom Imp.

Situácia v koncovej hre, keď proti jednému zo súperov máme dve hrozby. Sťahujeme svoje isté zdvihy, až kým súper musí zahodiť vysokú kartu vo farbe jednej z hrozieb. Zahodením tejto vysokej karty nám povýšil hrozbu a získame zdvih navyše, ak máme prechod.

Pozri Malý slem a Veľký slem.

 • slemová zóna ? strefa szlemova

Zostava konvencií, väčšinou na vysokom stupni, ktorých cieľom je vyšetriť, či sa oplatí vylicitovať prémiovú hru.

 • splinter

Konvencia slemovej zóny, ktorou partnerovi oznamujeme, že v licitovanej farbe máme krátkosť (singel alebo šikenu). Napr. ak partner otvoril 1 pik a máme v pikoch aspoň trojlist a máme aspoň 12 bodov a v trefoch máme singel, zalicitujeme 4 trefy, čím partnerovi naznačíme možnosť slemu a trefovú krátkosť. Ak má minimum otvorenia, alebo má veľa bodov v trefoch, zalicituje 4 piky. Ak v trefoch nemá body a nie je minimálny, potvrdí záujem o slem cuebidom alebo otázkou na esá alebo rovno zalicituje slem.

 • srdce heart
 • stav hier ? zaloźenia

Taktická situácia pred rozdaním: ktorý pár je v prvej a ktorý v druhej hre. V závislosti od stavu hier sa môže oplatiť vedome licitovať nesplniteľný záväzok s vedomím, že súperi tak, aj po prípadnej kontre, získajú menej bodov, než keby vylicitovali a splnili celú hru alebo dokonca slem. V prvej hre proti druhej sa môže oplatiť padnúť s kontrou dokonca 3-krát, kým v druhej voči prvej iba raz.

 • stolový lístok

Lístok ležiaci na príslušnom čísle stola, na ktorom je napísané ktoré páry hrajú pri tomto stole a s ktorými rozdaniami. Zároveň je na nich napísané, kam majú ísť v nasledujúcom kole. Pozri pohyby.

 • stôl table

Stôl pri ktorom sa hrá

 • stôl dummy

List tichého hráča, ktorý sa po výnose vyloží na stôl a disponuje ním hlavný hráč.

 • stratová na stratovú loser on loser

Keď vieme, že by náš prebitok, súper mohol nadbiť, namiesto prebitia zahodíme stratovú kartu. Tiež to urobíme, ak sa nechceme skrátiť v tromfoch.

 • straťáky pozri stratové zdvihy
 • stratové zdvihy losers
1. Zdvihy, o ktorých vieme, že ich potenciálne môžu získať súperi. Pri plánovaní zohrávky by sme si mali naplánovať, ako tomu zabrániť. Záchrana je väčšinou v prebití tromfom alebo v odhode na inú farbu.
2. Spôsob hodnotenia sily listu. Pozri: Metóda stratových zdvihov.
 • stupeň step

Stupeň + 6 = počet potrebných zdvihov na splnenie záväzku.

 • stupienok ? štelbel

V rámci každého stupňa licitácie je päť stupienkov, postupne: trefy, kára, srdcia, piky, bez tromfov.

 • súlistie

Oba listy hráčov jednej linky.

 • súper opponent

Hráč zo súperiacej linky.

 • licitačný systém bidding system system licytacyjny

Súborná zostava pravidiel licitácie, ktorá umožňuje dôkladné popísanie sily listov a ich rozlôh.

Š upraviť

 • šiken alebo šikena void renons

Absencia kariet v danej farbe u jedného z hráčov.

 • štart

Výnos do prvého zdvihu. Do záväzku štartuje hráč po ľavici hlavného hráča. Štart často rozhoduje, či bude záväzok splnený alebo porazený. Štartujúci hráč, by mal svoj štart položiť na stôl lícom nadol a spýtať sa svojho partnera, či môže štartovať. Ak omylom vyniesol iný hráč, ale lícom nadol, predišlo sa tak renonsu. Túto svoju kartu, ktorej líc nik nevidel vezme späť a vyštartuje jeho partner. Štart lícom nadol je zavedený aj preto, že po položení štartu sa jeho partner ešte môže spýtať na priebeh licitácie. Aj keď sa pri tom štartujúci dozvie nejakú informáciu, o ktorej nevedel, nemôže zmeniť štart a položenú kartu obráti lícom nahor. Výnimkou by bolo, ak by vysvitlo, že súperi nealertovali umelú hlášku. V takom prípade však musia zavolať rozhodcu, ktorý rozhodne, či môže zmeniť štart, respektíve po odohraní rozdania rozhodne, ako budú súperi potrestaní.

T upraviť

 • tichý hráč dummy

Po vylicitovaní záväzku a po výnose súpera sa partner hlavného hráča stáva tichým hráčom. Vyloží svoje karty na stôl a počúva príkazy partnera, ktorý mu dáva pokyny, ktorú kartu má do jednotlivých zdvihov priložiť. Tichým hráčom je preto, že by mal počas celej zohrávky mlčať. Výnimkou sú situácie, keď mu hlavný hráč dá príkaz v rozpore s pravidlami, napr. doložiť kartu inej farby, ako je prvá farba zdvihu, ak sa na stolíku ešte farba takejto farby nachádza. Môže tiež hlavného hráča upozorniť, že chce vyniesť z inej strany, než bola tá, ktorá získala zdvih. Môže(???) sa tiež opýtať hlavného hráča, či naozaj nemá kartu vo farbe zdvihu a zabrániť mu tak dokonať renons. Po skončení zohrávky môže upozorniť, že niektorý z obrancov vykonal dokonaný renons.

 • Timbuktu

Konvencia používaná proti otvoreniu silným trefom. Podrobnejšie: Timbuktu (bridž)

 • Top skóre Match Points Maxy

Spôsob hodnotenia párových alebo individuálnych turnajov. Dosiahnuté výsledky rozdania sa utriedia podľa veľkosti, najhorší pár na linke NS získa 0 MP, druhý najhorší 2 MP až najlepší (N-1)x2 MP, kde N je koľkokrát sa rozdanie hralo. Najlepší výsledok NS je najhorším výsledkom EW a naopak. Ak sú dva a viac rovnakých výsledkov, páry získajú priemerný počet MP za ich poradia. Napríklad ak výsledky boli 110, 110, 120, -50 NS a EW získajú: 3-3, 3-3, 6-0, 0-6 MP. Hovoríme že pár získal Top, keď dosiahol najlepší výsledok na linke. Výsledky celého turnaja sa vyhodnotia v percentách, ktoré sa vyrátajú zo získaného počtu MP a maximálne možného počtu MP. Ak pár získa viac než 50% percent, hral nadpriemerne. Na víťazstvo v turnaji treba uhrať väčšinou aspoň 55%, niekedy ani 60% nestačí.

 • tophonéry tophonours

Eso, kráľ, dáma.

 • Totálne body Total Points

Výsledok rozdania pri stolíku je vyjadrený v totálnych bodoch. Podľa dopredu známeho spôsobu hodnotenia sa výsledky porovnajú a z totálnych bodov sa prevedú na Impy alebo Topy (Match Points – MP). Súťažiaci prispôsobujú licitáciu a spôsob zohrávania tomu, ktorým spôsobom (Impy, Topy) sa súťaž vyhodnocuje. Pri hodnotení na Impy sa volia bezpečnejšie záväzky aj keď sú menej hodnotené, pri hodnotení na Topy sa zvykne väčšmi riskovať. Pri hodnotení na MP, ak hlavný hráč vidí, že je v zlom záväzku, ale predpokladá, že aj zvyšok poľa bude licitovať tento záväzok, snaží sa čo najmenej padnúť a môže dosiahnuť výsledok blízky topu, ak vidí, že zvyšok poľa, bude licitovať čiastočný záväzok, vidí, že či padne raz alebo mnohokrát, bude to Nula, snaží sa za každú cenu záväzok splniť aj na minimálnu šancu, aj s rizikom, že ak šanca nevyjde, padne viackrát.

 • transfer

Konvencia používaná po otvorení 1BT a v niektorých iných situáciách, keď jeden z partnerov ukázal silný list na pravidelnej rozlohe, cez zalicitovanie farby bezprostredne nižšej, než je farba, ktorú má hráč v liste. Otvárajúci povinne licituje farbu o jeden stupienok vyššiu. Ak má veľmi dobrú podporu v tejto farbe (štvorlist a dve top figúry), môže skočiť, riskuje však, že partner licitoval transfer s veľmi slabým listom.

 • tref club

Najnižšia farba, jedna z dvoch lacných farieb.

 • prípravný tref ? trefl przygotowawczy

Otvorenie 1 tref s významom: nie veľmi silné otvorenie bez päťlistej farby, alebo viacznačné otvorenie: nie silné otvorenie bez päťlistej farby alebo silné otvorenie s ľubovoľnou rozlohou.

 • silný tref ? trefl silny

Otvorenie 1 tref s významom: silná karta na neznámej rozlohe.

Poľský licitačný systém s prípravným trefom.

 • trestná karta

Ak jeden z obrancov pridá do zdvihu kartu nie vo farbe zdvihu, vzápätí sa spamätá a pridá kartu vo farbe zdvihu, prv zahraná karta sa stáva trestnou kartou. Pri prvej príležitosti ju musí zahrať v súlade s pravidlami, t. j. ak získa zdvih musí ju vyniesť, ak niekto iný zahral túto farbu musí ju pridať, ak sa hrá farba, v ktorej už nemá karty, musí ju zahrať… Trestnú kartu nechá na stole lícom hore, kým ju nezahrá. Hlavný hráč nemá trestnú kartu.

 • trestná kontra penalty double kontra karna

Kontra ktorou chceme súperov vytrestať za to, že vylicitovali vyšší záväzok, než na aký majú kartu. V 1. hre prvý pád 100, druhý a tretí za 200, každý ďalší za 300. V 2. hre prvý pád 200, každý ďalší 300. V prípade, že záväzok kontrovaná linka splní, jednotlivé zdvihy nad základom sú hodnotené dvojnásobne, ako v nekontrovanej hre, každý nadzdvih je v prvej hre za 50, v druhej za 100. Kontra na splnený záväzok v drahej farbe a BT na druhom stupni zároveň dáva prémiu za celú hru, kontra na splnený záväzok v lacnej farbe na treťom stupni zároveň dáva celú hru. Súperi si preto musia dobre rozmyslieť, či majú dať kontru a druhá linka si musí vedieť zhodnotiť, kde je hranica bezpečnosti, aby ich prípadný nesplnený záväzok s kontrou neprišiel pridraho.

 • trojfarebný list three-suiter

List s rozlohou 4441 prípadne 5440.

 • tromf trump atut

Ľubovoľná karta privilegovanej farby zvanej tromfová.

 • tromfová farba trump suit

Privilegovaná farba, kde najnižšia karta tromfovej farby má väčšiu silu než najvyššie karty ostatných farieb.

 • tromfnúť trumping polaczyć atuty

Zahrať do tromfov z cieľom zredukovania získania prebitkov protivníkmi.

 • tromfový impas trump finesse

Impas v tromfovej farbe

U upraviť

 • upravený výsledok adjusted score

Pokiaľ sa niektorá z liniek v rozdaní dopustila porušenia pravidiel, rozhodca po odohratí rozdania môže udeliť upravený výsledok. Previnilej linke môže odobrať zdvihy alebo stanoviť výsledok percentuálne. Pri percentuálnom stanovení výsledku rozdania, previnilej linke obvykle pridelí 40% a druhej 60%. Dôvody na stanovenie upraveného výsledku: renons, zle vysvetlenie hlášky, použitie nedovolenej hlášky, hláška mimo poradia, ...

 • útočný výnos

Výnos vysokou figúrou alebo výnos do partnerovej farby.

 • uzhodnenie farby (sfitovanie) establishing

Keď partneri zistia, že majú na linke aspoň 8 tromfov, farbu uzhodnia (sfitujú). Sfitovať môžeme PASom (s veľmi slabou kartou), zvýšením partnerovej farby, skokom v partnerovej farbe, skokom na 4 stupeň v inej farbe – splinter alebo iná konvencia, zalicitovaním otázky na esá, ... Výnimočne môžeme partnerovi farbu uzhodniť, hoci vieme, že v nej máme len 7 kariet na linke.

V upraviť

 • veľká high

Pokyn hlavného hráča tichému, aby zahral najvyššiu kartu vo farbe zdvihu.

 • veľká-malá high-low

Pozri markovanie.

 • veľký slem grand slam szlem

Vylicitovaný a splnený záväzok na 7. stupni (13 zdvihov)

 • vidlička tenace

Ak má hráč napríklad Q10x, partner má K a súper sediaci pred ním AJx súper získa iba jeden zdvih na Eso, je na vidličke

 • Víťazné body (VP) Victory Points VP

Spôsob hodnotenia najmä družstevných súťaží. Po odohraní všetkých rozdaní sa rozdiel získaných Impov podľa príslušnej tabuľky prevedie na VP. Ak družstvá hrali vyrovnane, obe družstvá získajú 15 bodov, ďalšie stupne sú 16:14, 17:13 až po 25:5, od tejto hranice lepšie družstvo nezískava viac VP, iba slabšie družstvo stráca: 25:4 až po 25:0. Pre rôzne počty odohraných rozdaní sú rôzne prevodové tabuľky.

 • vpustka ? wpuścić przeciwnika

Donútenie súpera, aby vzal zdvih v situácii, keď každé jeho nasledujúce zahranie je pre nás výhodné.

 • vstup entry dojście

Karta, ktorá spĺňa dve funkcie: získa zdvih a navyše prenáša výnos v nasledujúcom zdvihu na inú, výhodnejšiu pozíciu.

Vynesenie prvej karty do zdvihu hráčom, ktorý naposledy získal zdvih sa nazýva výnos. Do prvého zdvihu vynáša hráč po ľavici hlavného hráča - prvý výnos sa nazýva štart.

 • výnos pasívny ? wist pasyvny

Výnos z farby bez figúr s cieľom nepodarovať v nej súperom dodatkový zdvih.

 • výnos prirodzený ? wist naturalny

Systém vynášania, ktorý možno v krátkosti charakterizovať nasledujúco: najvyššia zo sekvencie, najvyššia karta z blotiek, štvrtá najvyššia spod figúry.

 • výnos odmienny ? wist odmienny

V Poľsku populárny systém výnosov, ktorý sa od prirodzeného výnosu líši hlavne výnosom z blotiek (druhá zhora, aj z dubla) z konfigurácie 109x deviatka...

 • výnos agresívny agressive lead wist agresywny

Výnos vo farbe z figúrami s cieľom vyrobiť v nej zdvihy.

 • vynútený výnos throw-in

Zahranie ktorým prinútite súperov vyniesť z pre nich nevýhodnej pozície. Napríklad, ak sa vám podarí dostať do zdvihu súpera, ktorý musí vyniesť do zablokovaného stola a umožní vám tak stiahnuť vypracované zdvihy.

 • vypracovať zdvih develop trick wyrobić lewe

Získať zdvih na nízku kartu po predchádzajúcom zbavení súperov vyšších kariet v tejto farbe.

 • vypracovať farbu develop color wyrobić kolor

Zahrať toľkokrát v tejto farbe, kým v nej zostávajúce naše karty sa nestanú najvyššími

Zahrať toľkokrát tromfovú farbu, až súperi nemajú žiaden tromf.

Z upraviť

 • zablokovanie blocking

Také zahranie, ktorým sa podarí zablokovať vypracovanú farbu súpera.

 • zablokovaná farba blocking color kolor zblokowany

Farba v ktorej nemožno vziať všetky zdvihy z dôvodu nedostatku vstupov.

 • záclony (“bábkové divadlo“)
 
Záclony na MEJ 2007

Na najvýznamnejších bridžových podujatiach sa hrá za záclonami. Stôl je po uhlopriečke rozdelený na dve polovice. Na jednej polovici sedí Sever so Západom na druhej Juh z Východom. Licitačné kartičky sa kladú do “člna”, ktorý sa po odlicitovaní na jednej strane stola presunie popod záclonu na druhú stranu stola. Pri tomto spôsobe licitácie obe predelené strany stola môžu pracovať s inými informáciami. Hlášky sa totiž vysvetľujú iba súperovi, ktorý je na vašej strane. Vysvetľujete si navzájom nielen hlášky partnera ale aj vlastné hlášky. Ak na niektorej linke dôjde k omylu pri licitácii, váš súper na vašej strane má správnu informáciu, súper na druhej strane nesprávnu, ale s touto nesprávnou informáciou pracuje aj váš partner. Pri bežnej licitácii vaše hlášky vysvetľuje partner, takže hneď viete, že vás buď zle pochopil alebo si uvedomíte, že ste sa dopustili chyby a máte možnosť pokúsiť sa túto chybu skorigovať. Z tohto dôvodu je niekedy dobré, sa počas licitácie na alertované hlášky nevypytovať (hlavne ak máme slabý list), ale po ukončení licitácie sa pred štartom spýtať, čo jednotlivé hlášky znamenali. Nemali by sme sa pýtať na konkrétne hlášky, ale na celú licitáciu, pretože otázkou napr. „Čo boli 3 trefy“ by sme mohli partnerovi signalizovať „Pri najbližšej príležitosti zahraj tref“. Keďže tieto záclony pripomínajú bábkové divadlo, zvykneme ich tak nazývať. Záclony sa používajú, aby partner nevedel, ako ste jeho hlášky pochopili a zároveň, aby sa zabránilo odovzdávať informácie nedovoleným spôsobom hoci aj mimovoľne. Nevidíte, či partner dal pas hneď, alebo váhal s pasom, nevidíte, či sa rozhodoval medzi takou alebo onakou hláškou, nevidíte jeho mimiku.

 • zahrať kartu ? zagrać karte

Položiť kartu na stôl v zhode s pravidlami hry.

 • zádrž stopper zatrzymanie

Kontrola, ktorá znemožňuje súperom stiahnutie niekoľkých zdvihov v tejto farbe. V slemovej zóne sa za zádrž pokladá šikena, singl, eso alebo kráľ.

 • zádrž do bez tromfov ? zatrzymanie do bez atu

Figúra alebo zostava figúr, ktoré znemožňujú súperom zobrať zdvihy v ich farbe. Aspoň singel eso, dubl kráľ, tretia dáma, štvrtý dolník.

 • západ west
 • zápis nad čiarou ? zapis nad kreska

Zapísanie výsledku v rubber bridži získaný za pády súperov, vlastné nadzdvihy alebo za iné prémie.

 • zápis pod čiarou ? zapis pod kreska

Zapísanie výsledku v rubber bridži získaný za deklarovaný a splnený záväzok.

Lístok na ktorý sa zapisujú výsledky rozdania.

 • zásady bilancie ? zasady bilansu

Zásady hovoriace o tom, ako vysoko by mali partneri hrať v závislosti od bilancie. Orientačne na jeden zdvih potrebujeme 3 body. Po sfitovaní možno pripočítať aj rozlohové body.

 • zásah do dražby overcall wejście

Prvá hláška rôzna od pasu, keď licitáciu otvoril súper.

 • zatvorená miestnosť

Miestnosť (časť miestosti) v zápase družstiev, do ktorej nemajú prístup diváci ani hráči z otvorenej miestosti.

 • záväzok contract kontrakt

Výsledok licitácie, posledná ponuka, po ktorej odzneli 3 pasy.

 • záväzok je bez jednej [dvoch, troch atď.] one down, too down, ... kontrakt jest bez jednej

Získať o jeden (dva, tri) zdvihy menej než bolo deklarované.

 • nadvýškový záväzok ? kontrakt nadwyźkovy

Záväzok, v ktorom má zohrávajúca strana viac bodov než je treba na jeho realizáciu z bilancie.

 • podlimitný záväzok ? kontrakt podlimitowy

Záväzok, v ktorom má zohrávajúca strana menej bodov než je potrebné na jeho realizáciu z bilancie.

 • zdvih trick lewa

Zostava štyroch kariet, po jednej od každého hráča, patriaca vlastníkovi najsilnejšej zahranej karty.

 • zhoda vo farbe fit

Partneri majú vo farbe zhodu, keď v nej majú spolu aspoň 8 kariet.

 • zhodenie discard wyrzutka

Zbavenie sa karty v jednej farbe na vysoké karty v inej farbe s cieľom získania prebitkov.

 • zhora pozri veľká
 • zohrávka 1. ?, 2. declarer play rozgrywka
1. Časť rozdania, v ktorej sa jedna linka snaží získať toľko zdvihov, koľko deklarovala v záväzku, a druhá sa jej v tom snaží zabrániť.
2. Hra hlavného hráča, ktorý sa snaží splniť záväzok.
 • zohrávať záväzok ? rozgrywać kontrakt

Snaha o splnenie záväzku disponujúc svojimi kartami i kartami partnera (tichého hráča); v danom rozdaní jeden hráč zohráva kontrakt.

Zalicitovanie už licitovanej farby na vyššom stupni.

 • zrkadlo; zrkadlová rozloha

Partneri majú zrkadlovú rozhlohu, keď oba listy majú rovnaké počty kariet vo všetkých farbách. Hlavný hráč nemôže na vypracovanú farbu nič zahodiť a v tromfovom záväzku nemôže nič zabiť.

Externé odkazy upraviť