Materská škola

predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku

Materská škola (hovorovo škôlka) je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.[1]

Deti v materskej škole v Turecku.

Materská škola na Slovensku

upraviť

Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku, a deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku.

V zmysle školského zákona § 28 sa materská škola zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie ISCED 0.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Literatúra

upraviť
  • GAŠPAROVÁ, Eva - MIŇOVÁ, Monika (eds.): Od detskej opatrovne k materskej škole. Banská Bystrica : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu - Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2009. 126 s. ISBN 978-80-970266-0-8. Dostupné on-line.

Iné projekty

upraviť