ISCED 0

prvá úroveň vzdelávania v medzinárodnej stupnici UNESCO ISCED na úrovni predprimárneho vzdelávania v materských školách

ISCED 0 je prvá úroveň vzdelávania v medzinárodnej stupnici UNESCO ISCED na úrovni predprimárneho vzdelávania v materských školách.

Štátny vzdelávací program ISCDo

upraviť

Ministerstvo školstva SR určuje pre túto úroveň štátny vzdelávací program (ŠTVP)[1], ktorý je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu.

V ŠTVP sú v zmysle zákona rozpracované (jadro programu tvoria):

 1. ciele výchovy a vzdelávania v MŠ
 2. kompetencie dieťaťa predškolského veku
 3. obsah výchovy a vzdelávania - vzdelávacie štandardy - obsahový a výkonový

jeho súčasťou je:

a) stručne vymedzený stupeň vzdelávania (predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v MŠ)
b) profil absolventa MŠ (je koncipovaný prostredníctvom kompetencií dieťaťa)

Hlavný cieľ

upraviť

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je rozvoj dieťaťa po stránke perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálnej, aby bolo pripravené na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Kľúčové kompetencie - predstavujú súhrn vedomostí, zručností, schopností, postojov, ktoré majú deti získať v MŠ, aby boli pripravené vzdelávať sa ďalej v ZŠ. Kompetencie sa rozvíjajú prostredníctvom zmysluplnej a cieľavedomej výchovno - vzdelávacej činnosti. V MŠ sa rozvíjajú tieto kompetencie:

 1. psychomotorické
 2. osobnostné (intrapersonálne)
  1. základy sebauvedomenia
  2. základy angažovanosti
 3. sociálne (interpersonálne)
 4. kognitívne
  1. základy riešenia problémov
  2. základy kritického myslenia
  3. základy tvorivého myslenia
 5. komunikatívne
 6. učebné
 7. informačné

Vzdelávacie štandardy

upraviť

Vzdelávacie štandardy:

 • obsahový štandard - obsah,rozsah učiva, ktorý má dieťa zvládnuť (sú záväzkom pre učiteľa)
 • výkonový štandard - (špecifické ciele)-cieľové požiadavky, ktoré má dieťa dosiahnuť na konci predškolského veku, aby získalo predprimárne vzdelanie

Názov ŠTVP je Dieťa a svet. Tvoria ho 4 tematické okruhy: Ja som, Kultúra, Príroda, Ľudia. Tematické okruhy sa plnia integrovane, vzájomne sa prelínajú a dopĺňajú. Každý tematický okruh zahŕňa 3 vzdelávacie oblasti:

 1. preceptuálno-motorická
 2. kognitívna
 3. sociálno-emocionálna

Vzdelávacie oblasti zahŕňajú podoblasti – pohybovú, zdravotnú, prírodovednú, matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, vlasteneckú, informačnú, umelecko-expresívnu ( hudobnú, výtvarnú, literárnu), pracovnú. Do programu sú zaradené aj prierezové témy – dopravná výchova, environmentálna, multikultúrna, mediálna, výchova k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, informačno – komunikačné technológie. Obsah výchovy a vzdelávania má rámcový charakter. Rozpracúva sa na podmienky MŠ v školskom vzdelávacom programe a konkretizuje sa v plánoch výchovno - vzdelávacej činnosti. ŠTVP nie je členený podľa vekových kategórií. Predpokladá uplatňovanie moderných vyučovacích metód (napr. situačné metódy), efektívnych spôsobov učenia – zážitkové, kooperatívne učenie. Kladie dôraz na podnetné a tvorivé prostredie a priaznivú sociálno – emocionálnu klímu MŠ.

Rozvoj kompetencií

upraviť

V MŠ sa rozvíjajú tieto kompetencie:

 1. Psychomotorické kompetencie (používa v činnosti všetky zmysly, ovláda základné lokomočné pohyby, prejavuje grafomotorickú gramotnosť)
 2. Osobnostné (intrapersonálne)
  1. Základy sebauvedomenia (uvedomuje si vlastnú identitu, vyjadruje svoje pocity, správa sa sebaisto)
  2. Základy angažovanosti (presadzuje sa s ohľadom na seba a druhých)
 3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie (správa sa empaticky, v skupine dodržuje spoločenské normy, hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, v kolektíve, zotrvá v hre, dokončí ju, rieši konflikty)
 4. Kognitívne kompetencie
  1. Základy riešenia problémov (rieši jednoduché problémové úlohy)
  2. Základy kritického myslenia (odôvodňuje svoje názory, postoje, hodnotí čo sa mu páči, nepáči, čo je správne, nesprávne)
  3. Základy tvorivého myslenia (uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov)
 5. Komunikatívne kompetencie (vedie monológ, dialóg s deťmi i dospelými, vyjadruje myšlienky, názory, komunikuje osvojené poznatky)
 6. Učebné kompetencie (prejavuje zvedavosť, pozoruje, skúma, vyvíja vôľu v hre, hodnotí vlastný výkon, sústredí sa na hru primerane dlhý čas)
 7. Informačné kompetencie (využíva rôzne zdroje získavania informácii – detské knihy, časopisy, encyklopédie...)
 • Ja som – rozvoj osobnostných kompetencií, zmyslov, sebapoznanie, sebaprezentácia
 • Ľudia – rozvoj sociálnych skúseností, vzťah k ľuďom, oboznamovanie sa s pracovnými aktivitami ľudí
 • Príroda – oboznamovanie sa prírodnými javmi, živou a neživou prírodou, vytváranie vzťahu k prírode, získavanie vedomostí o Zemi a vesmíre.
 • Kultúra – oboznamovanie sa s hudobnou, literárnou a výtvarnou kultúrou

Referencie

upraviť
 1. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie [online]. Ministerstvo školstva SR, ŠPÚ, 2016, [cit. 2021-10-07]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť