Medza pevnosti je maximálna hodnota konvenčného napätia, ktoré možno dosiahnuť pri zaťažovaní materiálu až do jeho porušenia. Označuje sa Rm a udáva sa v Pascaloch [Pa] alebo častejšie v [MPa]. Medza pevnosti je pre rôzne materiály rôzna a určuje sa experimentálne na skúšobných strojoch z tzv. pracovných diagramov. Pre jej výpočet platí:

  • Rm — medza pevnosti [MPa]
  • F — sila zaťažujúca vzorku [N]
  • A — prierez vzorky pred skúškou [mm2]

Ide o konvenčnú hodnotu, pretože vo vzťahu sa používa veľkosť prierezu nedeformovanej vzorky. Pri zaťažení a deformácii sa okrem predĺženia mení aj prierez vzorky, napríklad pri zaťažení ťahom sa prierez zmenší - nastane kontrakcia. Veľkosť kontrakcie závisí od vlastností materiálu a je charakterizovaná Poissonovým číslom.