Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov

Medzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov (anglicky International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID) ako jedna z inštitúcii Skupiny Svetovej banky bola založená v roku 1966 na základe Konvencie o riešení investičných sporov medzi členských štátmi a súkromnými investormi iných členských štátov (Konvencia).

Ciele upraviť

Ceiľom ICSID je riešiť investičné spory medzi členskými krajinami a zahraničnými investormi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských krajín. Členské štáty, ktoré podpísali Konvenciu, súhlasili s tým, že rozhodnutia vynesené rozhodcovským tribunálom budú pre obidve strany záväzné, t. j. obidve strany budú dodržiavať a plniť podmienky rozhodnutí. Ich porušenie môže byť predmetom súdneho pojednávania pred Medzinárodným súdom v Haagu. Okrem toho sa snaží riešiť "ad hoc spory", ktoré sa riešia podľa arbitrážnych pravidiel Komisie OSN pre Medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). ICSID participuje aj pri vytváraní a harmonizovaní právnych noriem.

Orgány upraviť

Orgánmi ICSID sú Správna rada a Sekretariát. Správna rada (Administrative Council) sa skladá z členov menovaných jednotlivými krajinami, ktoré podpísali Konvenciu. Predsedom Správnej rady ICSID je prezident Svetovej banky, David Malpass. Výročné zasadnutia rady sa konajú spoločne s výročnými zasadnutiami MMF a Svetovej banky. Sekretariát reprezentuje ICSID a spravuje arbitrážne konania.

Členstvo upraviť

K marcu 2008 podpísalo Konvenciu 155 krajín, z ktorých 143 ju aj ratifikovalo.

Externé odkazy upraviť