Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu

Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu (MTTR) (po anglicky International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), po francúzsky Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)) bol zriadený na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.955 z r.1994, ako reakcia na genocídu v Rwande v priebehu 100 dní v roku 1994. Účelom zriadenia MTTR je prispieť k procesu národného mieru v Rwande a k jeho udržaniu v tejto oblasti. Sídlo MTTR sa nachádza v Arushi (Tanzánia).

Zloženie

upraviť

MTTR sa skladá z troch senátov a jedného odvolacieho senátu, ktoré pozostávajú zo 16 stálych sudcov a 9 ad litem sudcov, ktorí sú volení Valným zhromaždením OSN na obdobie 4 rokov (stáli sudcovia s možnosťou opätovného znovuzvolenia).

Pôsobnosť

upraviť

Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu má právomoc trestne stíhať osoby, zodpovedné za vážne porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území Rwandy alebo občanmi Rwandy na území susedných štátov v období od 1.1.1994 do 31.12.1994.

Týmito sú:

  • genocída
  • zločiny proti ľudskosti
  • závažné porušenia Ženevských dohovorov z r.1949 a Dodatkového protokolu z r.1977

Jurisdikcia MTTR vo vzťahu k národným súdom je podobne ako u Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu konkurujúca. MTTR je národným súdom nadradený a v ktoromkoľvek štádiu konania ich môže požiadať, aby bola vec podrobená jeho právomoci.

Konanie

upraviť

Vyšetrovanie sa začína na podnet prokurátora ex officio alebo na jeho podnet na základe informácií z akýchkoľvek zdrojov, najmä od vlád, orgánov OSN, vládnych a mimovládnych organizácií. Prokurátor je oprávnený vypočúvať podozrivých, obete a svedkov, zhromažďovať dôkazy a vykonávať vyšetrovanie na mieste. Obvinený má právo na spravodlivé a verejné konanie, platí zásada prezumpcie neviny. Súd po vykonanom dokazovaní vyhlasuje rozsudok a ukladá tresty, najprísnejší trest je trest odňatia slobody na doživotie. Tresty sa vykonávajú v niektorom zo štátov, ktorý Bezpečnostnej rade OSN oznámil svoju vôľu prijať osoby odsúdené MTTR. Svoju činnosť mal MTTR ukončiť do r. 2011.

Externý odkaz

upraviť