Modul:NumberToWords


Túto dokumentáciu [vytvoriť] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Dokumentácia pre tento modul zatiaľ neexistuje. Môžete ju vytvoriť na Modul:NumberToWords/Dokumentácia


Ak máte otázku k tomuto modulu, alebo potrebujete jeho rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k modulu. Pokiaľ je potrebné modul urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu.

-- Lua implementation of https://github.com/lubosdz/number-to-words/blob/master/src/NumberToWords_SK.php

local p = {}

function p._convert(number, units, level)
  -- mw.log('_convert(number: ' .. number .. ', ' .. 'units: ' .. tostring(units) .. ', ' .. 'level: ' .. tostring(level) .. ')')

  level = level or -1
  level = level + 1

  local hyphen   = ''  -- in english "-", v slovencine ziadny
  local conjunction = ' ' -- in english ' and ' v slovencine nepouzivame
  local separator  = ' '
  local negative  = 'mínus '
  local decimal   = ' celé '
  local prefixOneX = false -- false: "tisíc", "milión"; true: "jeden tisíc", "jeden milión"
  local dictionary = {
    [0]          = 'nula',
    [1]          = 'jeden', -- jeden milion, jedna miliarda
    [2]          = 'dva',  -- dvojtvar dve, dve - napr. [22000] - dvadsatDVA tisic, [200] = DVE sto
    [3]          = 'tri',
    [4]          = 'štyri',
    [5]          = 'päť',
    [6]          = 'šesť',
    [7]          = 'sedem',
    [8]          = 'osem',
    [9]          = 'deväť',
    [10]         = 'desať',
    [11]         = 'jedenásť',
    [12]         = 'dvanásť',
    [13]         = 'trinásť',
    [14]         = 'štrnásť',
    [15]         = 'pätnásť',
    [16]         = 'šestnásť',
    [17]         = 'sedemnásť',
    [18]         = 'osemnásť',
    [19]         = 'devätnásť',
    [20]         = 'dvadsať',
    [30]         = 'tridsať',
    [40]         = 'štyridsať',
    [50]         = 'päťdesiat',
    [60]         = 'šesťdesiat',
    [70]         = 'sedemdesiat',
    [80]         = 'osemdesiat',
    [90]         = 'deväťdesiat',
    [100]         = 'sto',
    [1000]        = 'tisíc',
    [1000000]       = 'milión',          -- e[6]
    [1000000000]     = 'miliarda|miliardy|miliárd', -- e[9]
    [1000000000000]    = 'bilión',          -- e[12]
    [1000000000000000]  = 'biliarda|biliardy|biliárd', -- e[15]
    [1000000000000000000] = 'trilión',          -- e[18]
    -- https:--sk.wikipedia.org/wiki/Veľké_čísla
  }
  
  -- fix common typo [,] instead of dot
  number = mw.ustring.gsub(number, ",", ".")
  number = tonumber(number)

  -- if (!is_numeric(number)) {
  --  return false;
  -- }

  -- if ((number >= 0 && (int) number < 0) || (int) number < 0 - PHP_INT_MAX) {
  -- -- overflow
  -- throw new \Exception('Invalid number range - value must be between ' . PHP_INT_MAX . ' and ' . PHP_INT_MAX.'.');
  -- }

  local string = nil

  if (number < 0) then
    string = negative .. p._convert(- number)
  else
    local fraction = nil

    if (mw.ustring.find(number, "%.")) then
      number, fraction = mw.ustring.match(number, "^(%d+)%.(%d+)$")
      number = tonumber(number)
      fraction = tonumber(fraction)
    end

    if (number < 21) then
      local dict = dictionary[number]
      if (units) then
        if (number == 1) then
          -- ludia chcu "jednosto"
          dict = '' -- nie jedentisic, jedensto
          if (prefixOneX) then
            if (level <= 1) then -- first loop = 0, pridame "jedno"sto na zaciatku slova
              if (units == 100) then
                dict = 'jedno' -- jednosto
              elseif (units == 1e3 or units == 1e6) then
                dict = 'jeden' -- jedentisic
              elseif (units == 1e9 or units == 1e15) then
                dict = 'jedna' -- jedna miliarda
              end
            end
          end
        elseif (number == 2 and (units == 1e3 or units == 1e9 or units == 1e15)) then
          dict = 'dve' -- dvetisic, nie dvatisic, dve miliardy nie dva miliardy
        end
      end
      string = dict
    elseif (number < 100) then
      local tens  = math.floor(number / 10) * 10
      local units = number % 10
      string = dictionary[tens]
      if (units > 0) then
        string = string .. hyphen .. dictionary[units]
      end
    elseif (number < 1000) then
      local hundreds = math.floor(number / 100)
      local remainder = number % 100
      if (hundreds == 1) then
        -- ludia chcu "jednosto"
        dict = '' -- nie styritisic jedenstoosemdesiat, jedenstopatnast
        if (not level) then -- jednosto na zaciatku slova
          dict = dictionary[hundreds] -- nie styritisic jedenstoosemdesiat, jedenstopatnast
          if (number < 200) then
            dict = 'jedno' -- jednostodvanast, nie jedensto
          end
        end
      elseif (hundreds == 2) then
        dict = 'dve' -- dvesto, nie dvasto
      else
        dict = dictionary[hundreds]
      end
      string = dict .. dictionary[100]
      if (remainder > 0) then
        -- string = string .. separator .. p._convert(remainder, nil, level)
        string = string .. p._convert(remainder, nil, level)
      end
    else
      local baseUnit = math.pow(1000, math.floor(math.log(number) / math.log(1000)))
      local numBaseUnits = math.floor(number / baseUnit)
      local remainder = number - (baseUnit * numBaseUnits)
      -- SK declination
      local append = dictionary[baseUnit]
      local bigNumSep = nil
      -- mw.log('baseUnit: ' .. tostring(baseUnit))
      -- mw.log('numBaseUnits: ' .. tostring(numBaseUnits))
      -- mw.log('remainder: ' .. tostring(remainder))

      -- if (baseUnit > 1000) then
      if (baseUnit >= 1e6) then
        bigNumSep = ' '
        -- nesklonujeme tisicky, len milion a vyssie
        if (baseUnit == 1e9 or baseUnit == 1e15) then
          append = mw.text.split(append, '|', true) -- explode('|', append)
          if (numBaseUnits >= 2 and numBaseUnits <= 4) then
            append = append[2] -- 2, 3, 4 miliardy, biliardy
          elseif (numBaseUnits >= 5) then
            append = append[3] -- 5,6 ... 99 miliárd, biliárd
          else
            append = append[1] -- 1 miliarda, 1 biliarda
          end
        else
          if (numBaseUnits >= 2 and numBaseUnits <= 4) then
            append = append .. 'y' -- 2, 3, 4 miliony, biliony, triliony, ..
          elseif (numBaseUnits >= 5) then
            append = append .. 'ov' -- 5,6 ... 99 milionov
          end
        end
      else
        bigNumSep = ''
      end
      -- mw.log('bigNumSep: "' .. tostring(bigNumSep) .. '"')
      -- mw.log('append: "' .. tostring(append) .. '"')
      string = p._convert(numBaseUnits, baseUnit, level)
      if (string ~= '') then
        string = string .. bigNumSep
      end
      string = string .. append
      if (remainder > 0) then
        if (baseUnit >= 1e6) then -- pri variante spolu podľa PSP len zložky od milióna vyššie s oddeľovačom
          if (remainder < 100) then
            string = string .. conjunction
          else
            string = string .. separator
          end
        end
        string = string .. p._convert(remainder, nil, level)
      end  
    end

    if (fraction ~= nil) then
      string = string .. decimal;
      if (fraction < 1000) then
        -- up to 3 decimals - full convert
        string = string .. p._convert(fraction)
      else
        -- 3+ decimals - spell out single digits
        local fractionStr = ''
        for ch in mw.ustring.gmatch(tostring(fraction), '.') do
          if (fractionStr ~= '') then
            fractionStr = fractionStr .. ' '
          end
          fractionStr = fractionStr .. dictionary[string.byte(ch) - string.byte('0')]
        end
        string = string .. fractionStr
      end
    end

  end

  -- mw.log('_convert(number: ' .. number .. ', ' .. 'units: ' .. tostring(units) .. ', ' .. 'level: ' .. tostring(level) .. ') = ' .. '"' .. string .. '"')

  return string
end

function p._convertTests(frame)

  p._convert(1001234, nil, nil)

  if (true) then 
    return
  end

  p._convert(-1, nil, nil)
  p._convert(0, nil, nil)
  p._convert(0.1, nil, nil)
  p._convert(0.99, nil, nil)
  p._convert(0.999, nil, nil)
  p._convert(0.9999, nil, nil)
  p._convert(1, nil, nil)
  p._convert(13, nil, nil)
  p._convert(21, nil, nil)
  p._convert(33, nil, nil)
  p._convert(90, nil, nil)
  p._convert(99, nil, nil)
  p._convert(100, nil, nil)
  p._convert(101, nil, nil)
  p._convert(121, nil, nil)
  p._convert(133, nil, nil)
  p._convert(199, nil, nil)
  p._convert(200, nil, nil)
  p._convert(999, nil, nil)
  p._convert(1000, nil, nil)
  p._convert(1234, nil, nil)
  p._convert(9876, nil, nil)
  p._convert(12345, nil, nil)
  p._convert(98765, nil, nil)
  p._convert(123456, nil, nil)
  p._convert(987654, nil, nil)
  p._convert(1234567, nil, nil)
  p._convert(9876543, nil, nil)
  p._convert(12345678, nil, nil)
  p._convert(98765432, nil, nil)
  p._convert(123456789, nil, nil)
  p._convert(987654321, nil, nil)
  p._convert(1234567890, nil, nil)
  p._convert(9876543210, nil, nil)
end

function p.test(frame)
  return p._convertTests(frame)
end

function p.convert(frame)
  return p._convert(frame.args[1], nil, nil)
end

return p