Multitasking (počítače)

Multitasking (z anglického multi, mnoho + task, úloha) alebo súbežné spracovanie úloh alebo paralelné spracovanie viacerých úloh je vykonávanie (aspoň zdanlivé) niekoľkých úloh súčasne počítačom. Väčšina dnešných operačných systémov je viacúlohová – patrí sem napríklad Windows či Linux. Naopak MS-DOS je príkladom jednoúlohového systému, na ktorom vždy beží len jediný program.

Multitasking môže byť realizovaný mnohými spôsobmi. Základné delenie je na skutočný multitasking, pri ktorom je hardvér počítača naozaj schopný v každom okamihu vykonávať viac úloh súčasne, a na zdanlivý multitasking, pri ktorom sa dojem súčasného behu viacerých programov dosahuje tým, že sa tieto programy veľmi rýchlo v behu striedajú, ale v každom okamihu spracúva procesor jedinú úlohu. Skutočný multitasking sa v praxi príliš neobjavuje, operačné systémy PC podporujú zdanlivý multitasking, ale ak je počítač vybavený viacerými procesormi, sú úlohy medzi týmito procesormi rozdelené tak, aby aspoň niektoré úlohy mohli bežať súčasne.

Rozlišujeme multitasking nepreemptívny (kooperatívny), vyžadujúci aktívnu spoluprácu úloh, a preemptívny, pri ktorom je úlohám procesorový čas prideľovaný a odoberaný transparentne (plánovačom úloh operačného systému).

Pozri aj upraviť