Myelinizácia je tvorba myelínových pošiev okolo nervových vlákien. U človeka začína v 20. týždni embryonálneho vývoja (v zadných miechových povrazcoch a tractus spinothalamicus), postupuje smerom nahor k mozgu, kde je jej rozhodujúca časť ukončená okolo druhého roku života. Definitívne ukončenie myelinizácie sa v súčasnosti datuje až do 30-ho až 40-ho roku (parieto-okcipitálna oblasť). Myelinizácia postupuje zdola nahor, zozadu dopredu, od senzitívnych dráh k motorickým a od vývojovo starších k vývojovo mladším štruktúram nervovej sústavy. Myelinizácia periférnej nervovej sústavy predchádza myelinizácii centrálnej nervovej sustavy.

Nervové vlákna sú funkčne plnohodnotné až po ukončení svojej myelinizácie.

Časové úseky myelinizácie

upraviť

Poruchy myelinizácie

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Poruchy myelinizácie

Myelinizácia môže byť rôznym spôsobom narušená – či už geneticky alebo z vonkajších príčin. Výsledkom je široké spektrum vrodených a získaných porúch, z ktorých najznámejšie sú rôzne typy leukodystrofií a roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex). Myelinizácia je známkou funkčnej zrelosti mozgu a môže byť z rôznych príčin oneskorená (malnutrícia, hormonálne poruchy a podobne).

Remyelinizácia

upraviť

Remyelinizácia je v centrálnej nervovej sústave možná, ale nie je plnohodnotná.

  • Seidl Z, Vaněčková M. Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře. Avicenum, 2007.