Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely

(Presmerované z NUTS)

Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely alebo spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely (po anglicky podľa nariadení EÚ: common classification of territorial units for statistics, podľa webstránky Eurostatu Nomenclature of territorial units for statistics; do roku 2002 podľa nariadení EÚ: Nomenklatúra územných jednotiek na/pre štatistické účely – po anglicky Nomenclature of territorial units for statistics; súčasná aj historická medzinárodná skratka je NUTS a je odvodená z fr. názvu platného do roku 2002, t. j. Nomenclature des unités territoriales statistiques – doslova: Nomenklatúra štatistických územných jednotiek) je štandard vyšších úrovní (napr. regióny, kraje) hierarchického členenia územných oblastí štátov Európskej únie (a niektorých susedných štátov) na účely regionálnej štatistiky.[1][2][3][4] NUTS nemusí nevyhnutne zodpovedať administratívnemu deleniu štátu. Na NUTS nadväzuje delenie na menšie jednotky (na Slovensku sú to konkrétne okresy a obce) nazývané po anglicky LAU.

NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

V rámci NUTS sa rozlišujú tri úrovne:

  • NUTS 1 – veľké socio-ekonomické regióny
  • NUTS 2 – základné regióny na aplikáciu regionálnych politík
  • NUTS 3 – malé regióny na špecifické diagnózy

Staršie existovali aj úrovne NUTS 4 a NUTS 5, ktorým dnes zodpovedajú jednotky LAU 1 a LAU 2.

Na Slovensku sa územné jednotky NUTS nazývajú „regionálne štatistické územné jednotky“ – pozri článok štatistická územná jednotka.

Referencie upraviť

  1. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)
  2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)
  3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii
  4. IATE ID: 781617