Naprej (19. október 1868 – 1874) bol spolok slovenských študentov, ktorí študovali na bratislavskej právnickej akadémii. Jeho cieľom bolo aktivizovať národné uvedomenie.

Jeho členovia sa schádzali každý týždeň na schôdzach, kde sa prednášalo, recitovalo či čítalo z poézie a prózy. Tu zverejnilo svoje prvé literárne pokusy viacero z budúcich významných slovenských básnikov a prozaikov, no prednášali sa i diela od Jána Kollára či Andreja Sládkoviča.

Okrem literárnej a čitateľskej činnosti tiež organizovali výlety na Devín, oslavy pamätných dní (Žiadosť slovenského národa, Memorandum a i.), ktoré sa viazali k slovenskému národu.

Vo svojom najlepšom období mal tento spolok 22 členov, vydával rukopisný časopis s mesačnou periodicitou Naprej (ktorý sa nezachoval) a tiež mal vlastnú knižnicu a spevokol. Medzi jeho členov patril napr. Svetozár Hurban-Vajanský, ktorý bol tiež jeho predsedom, Cyril Hodža, František Veselovský a ďalší. Morálnu podporu im poskytovali Jozef Miloslav Hurban, M. Mudroň či V. Kutlík.

Tento spolok úzko spolupracoval so srbskými študentmi združenými okolo spolku Sloboda a Tatranom vo Viedni. Zanikol v školskom roku 1873/1874.