Nedoslýchavý alebo nedoslýchavá osoba je osoba, u ktorej poškodenie sluchového orgánu spôsobuje narušenie sluchového vnímania do takej miery, že pomocou načúvacích aparátov môžu vnímať hovorenú reč (aj keď obmedzene). Následky nedoslýchavosti sú vo veľkej miere ovplyvnené časovým faktorom, kedy došlo k strate sluchu, a tiež spontánne pôsobiacimi sociálnymi faktormi.

Pozri aj

upraviť