Neurčitý slovesný tvar

Neurčitý slovesný tvar je slovesný tvar, ktorý síce patrí do celkovej paradigmy slovesa, ale nevyjadrujú sa ním predikatívne kategórie (osoba, číslo, spôsob).

Neurčitý slovesný tvar je najmä neurčitok, supínum, prechodník, príčastie a prípadne aj slovesné podstatné meno.

Zdroj upraviť

  • DVONČ, Ladislav, et al. Morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966. 895 s. Dostupné online. S. 486 a nasl.