Občiansky preukaz (Slovensko)

listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje v ňom uvedené.

Slovenský biometrický občiansky preukaz - vzor

Forma upraviť

V období pred Nežnou revolúciou a niekoľko rokov po nej mal podobu malej knižky s dostatkom voľného miesta na rôzne prípadné záznamy. Od zrušenia týchto "knižiek" mal podobu papierovej kartičky (rozmermi väčšej ako platobná karta) zaliatej do fólie s fotografiou a základnými údajmi. Dňom 1. júla 2008 začali pracoviská polície vydávať občianske preukazy nového vzoru vo veľkosti platobnej karty; takisto s fotkou a základnými údajmi.

Právna úprava upraviť

Občianske preukazy sú legislatívne upravené v zákone č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona platí predovšetkým:

§ 2 Občiansky preukaz
(1) Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky (ďalej len „štátne občianstvo“) a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa tohto zákona.
(2) Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3 Údaje v občianskom preukaze
(1) Občiansky preukaz obsahuje údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, štátne občianstvo, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu občana, ktorému bol vydaný občiansky preukaz (ďalej len „držiteľ“), dátum vydania a dátum skončenia platnosti občianskeho preukazu, miesto vydania a strojovo čitateľné údaje, ktoré sú číselným vyjadrením vybraných údajov v strojovo čitateľnej zóne. Občiansky preukaz obsahuje zobrazenie podoby tváre a zobrazenie podpisu držiteľa, ktoré musí zodpovedať priezvisku alebo menu a priezvisku držiteľa v ľubovoľnom poradí. Občiansky preukaz neobsahuje podpis, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. Súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický čip.
(2) Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať v časti osobitné záznamy aj túto skutočnosť.
(3) Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú
a) údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci po predložení potvrdenia od lekára,
b) údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára,
c) skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení titulu, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu, po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia.
(4) Ak nie je možné pre nedostatok miesta v časti osobitné záznamy občianskeho preukazu uviesť všetky požadované údaje podľa odseku 3, občan určí, ktoré z nich sa uvedú.
§ 4
(1) Údaje v občianskom preukaze v rozsahu ustanovenom v § 3 ods. 1, 2 a 3 písm. c) nahrádzajú verejné listiny o skutočnostiach v rozsahu, ako sú uvedené v občianskom preukaze.
(2) Pri preukazovaní skutočnosti uvedenej v občianskom preukaze občan nie je povinný predkladať ďalší doklad, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ďalej zákon uvádza okrem iného, že občiansky preukaz:

  • vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru
  • sa vydáva s dobou platnosti 10 rokov; občanom starším ako 60 rokov sa vydáva občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti
  • sa občanovi vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti
  • sa občanovi vydá prvý raz pri dovŕšení pätnásteho roku veku alebo po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz, alebo po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky preukaz

Občianske preukazy s čipom upraviť

Podľa informácií z februára 2013 sa do konca roka 2013 mali začať vydávať občianske preukazy so zabudovaným čipom. Pôvodný termín ich zavedenia bol december 2012, ale nutné testy a „elektronické služby s tým súvisiace“ neboli uskutočnené v potrebných termínoch. Čipy by mali obsahovať informácie o vlastníkovi OP „vrátane jeho krvnej skupiny, dosiahnutého vzdelania, ale aj elektronického podpisu. Po zmene trvalého bydliska či priezviska by stačilo nové údaje nahlásiť alebo zmeniť cez internet“.[1] Elektronické preukazy sa začali vydávať od 2. decembra 2013. Podľa správ z 6. decembra o ich vydanie požiadalo vyše 10 000 ľudí a 500 preukazov bolo už vydaných. Približne tretina ľudí využila možnosť k občianskemu preukazu pridať overený podpis.[2]

Od 1. decembra 2022 sa vydáva biometrický občiansky preukaz s NFC čipom v novom formáte.[3]

Referencie upraviť

  1. KOVÁČ, Peter. Ministerstvo sľubuje občianske preukazy s čipom ešte tento rok [online]. Pravda.sk, 11.02.2013, [cit. 2013-02-15]. Dostupné online.
  2. O nové občianske preukazy žiadajú tisíce ľudí [online]. Pravda.sk, 06.12.2013, [cit. 2013-12-07]. Dostupné online.
  3. REPUBLIKY, Ministerstvo vnútra Slovenskej. Ministerstvo vnútra od 1. decembra vydáva biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky [online]. www.minv.sk, [cit. 2022-12-03]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť