Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia alebo zriedkavo environmentálna ochrana sú (podľa zákona č. 17/1992 Zb.) činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako v celku.

Termín sa často nesprávne zamieňa s termínmi ekológia a ochrana prírody.

Definícia

upraviť

Ukážky definící termínu ochrana životného prostredia:

  • činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku. (zákon č. 17/1992 Zb.)
  • opatrenia a riadiace prvky na zabránenie škôd na životnom prostredí a zabránenie jeho degradácie, vrátane trvalej udržateľnosti živých zdrojov v ňom. [1]
  • všetky verejné a súkromné opatrenia na ochranu a udržanie prirodzeného ľudského životného prostredia a jeho súčastí [2]
  • súhrn ľudskej činnosti na ochranu, zabezpečenie, zaručenie, usporiadanie, zachovanie, udržanie, starostlivosť o, podporu, formovanie, rozvíjanie, zlepšovanie, reprodukciu a obnovu prirodzených základov života človeka. [2]
  • súhrn opatrení, ktoré sú potrebné na odstránenie vzniknutých poškodení ľudského zdravia alebo sociálnych funkcií alebo na zabránenie a zmenšenie očakáva (teľ) ných poškodení ľudského zdravia alebo sociálnych funkcií, spôsobených faktormi nepriateľskými voči životu alebo stavmi nášho prirodzeného (a ľudskými zásahmi zmeneného) životného prostredia. (medicínska definícia) [3]
  • akákoľvek činnosť na udržiavanie alebo obnovenie kvality environmenálnych médií prostredníctvom zabránenia emisií škodlivín látok alebo zníženia prítomnosti znečisťujúcich látok v environmentálnych médiách. Môže pozostávať z (o): (a) zmien vlastností tovarov a služieb, (b) zmien v štruktúrach spotreby, (c) zmien vo výrobných technikách, (d) spracovaní alebo zneškodnení zvyškov v osobitných zariadeniach na ochranu životného prostredia, (e) recyklácie, a (f) zabraňovania degradácii krajiny a ekosystémov.[4]

Ochrana životného prostredia sa delí na [5]:

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť