Orientalium Ecclesiarum

Dekrét Orientalium Ecclesiarum - o východných katolíckych cirkvách je jedným z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu. Potvrdzuje právo a povinnosť východných katolíckych cirkví zachovávať vo všetkom autentické východné dedičstvo a podľa neho sa riadiť. Vyzýva k jeho očiste tam, kde prišlo k latinizácii. Zdôrazňuje, že všetky obrady majú rovnakú dôstojnosť a sú rovnocenné (proti tézam o prednosti latinského obradu). Rieši aj otázku práv východných patriarchov a plurality tradícií (obradov). Tento dekrét sa stal významným impulzom pre tzv. obradovú obnovu východných cirkví.[1] Veľkú zásluhu na jeho vzniku a obsahu mali najmä biskupi melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

Dekrét bol prijatý 21. novembra 1964 (na sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu) v pomere 2110 proti 39 hlasom.

Referencie

upraviť
  1. Andrej ŠKOVIERA: Druhý vatikánsky koncil a obnova východného dedičstva v Katolíckej cirkvi. In: Byzantinoslovaca VI. Ed. Martin Hurbanič – Vratislav Zervan. Bratislava: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK, 2017, s. 269-284. (ISBN 978-80-8127-201-1) (Dostupné online.)

Externé odkazy

upraviť