Peer review (z angl. „kontrola/revízia seberovnými“), recenzné hodnotenie alebo recenzné konanie[1] je kontrola práce (činnosti) alebo diela tretími osobami (spravidla odborníkmi) činnými v rovnakej oblasti, napríklad:

  • recenzia historického vedeckého diela pred jeho vydaním dvoma historikmi, ktorí nie sú jeho autormi
  • (dodatočná) kontrola celkovej práce lekára lekármi z toho istého odboru lekárstva
  • (dodatočná) kontrola celkovej práce jednej audítorskej firmy inou audítorskou firmou
Recenzent hodnotiaci kritériá na pridelenie vedeckého grantu.

Peer review ako recenzia vedeckej práce

upraviť

Najčastejšie sa pojem vzťahuje na recenziu vedeckého tlačeného diela vo forme jeho odborného posúdenia nezávislými odborníkmi (expertné posudzovanie článku[2]) z rovnakej oblasti pred jeho vydaním. Recenziu vykonáva osoba, ktorá je odborníkom v rovnakej oblasti ako autor vedeckej práce, čo sa v oblasti viacodborových vedeckých disciplín, ktorým sa nevenujú jednotlivci, ale rozsiahle vedecké tímy, môže stať predmetom sporov. Recenzentov (spravidla 2 na článok) vyberá zvyčajne redakčná rada vedeckého časopisu z osôb, ktoré nie sú jej členmi.[2]

Odborné vedecké časopisy si ako podmienku publikovania vedeckej práce, vyžadujú preskúmania tejto práce, vlastnými alebo externými recenzentmi. Konkrétny „správny“ postup pri „overovaní“ nie je stanovený a odlišuje sa podľa zvyklostí toho-ktorého časopisu. Rozsah „overovania“ môže siahať od jednoduchého schválenia redaktorom až po žiadosť o úplné sprístupnenie napríklad surových dát a metodiky, ktorou boli tieto dáta spracované, aby bolo možné vykonať úplnú verifikáciu alebo znovu zopakovať objav, o ktorom vedecký článok pojednáva.

Napriek tomu, že metodika peer review býva často kritizovaná ako pomalá (či naopak unáhlená), neefektívna alebo nepochopená, vedecká verejnosť ju často - spolu s princípom falzifikácie - chápe ako to, čo odlišuje vedu, od náboženských dogiem.

Referencie

upraviť
  1. Slovník pojmov [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, [cit. 2019-02-19]. Dostupné online.
  2. a b Meško, D., Katuščák, D., Bernadič, M., Žiaková, K., Pullmann, R., 2004, Akademická príručka. Vydavateľstvo Osveta, Martin, s. 79

Externé odkazy

upraviť