Pneumatológia, je odvetvím dogmatickej teológie, ktoré sa zaoberá otázkou tretej Božskej Osoby, Ducha Svätého.