Dogmatika (vierouka)

Dogmatika alebo vierouka alebo zastarano vieronauka je teologická disciplína, ktorá sa zaoberá vysvetľovaním jednotlivých kresťanských dogiem.

Traktáty dogmatiky upraviť

Predpoklady pre štúdium dogmatiky upraviť

Predpoklady pre štúdium dogmatiky v katolíckej teológii sú nasledovné:

Objektívne predpoklady upraviť

  1. Ovládanie kresťanskej filozofie. Mnohé pravdy v dogmatike predpokladajú správnu znalosť filozofických otázok. Na filozofické princípy sa neprestajne odvolávame. Filozofia je pre dogmatiku pomocnou vedou. Jej neznalosť je zdrojom mnohých nedorozumení a štúdium dogmatiky sa tak stáva nezrozumiteľným a ťažkým.
  2. Predpokladáme za dokázané, že Sväté písmo a Posvätná tradícia pochádzajú z jediného prameňa a smerujú k tomu istému cieľu - a tým je: DEI VERBUM, teda Ježiš Kristus - prostredník a vrchol zjavenia. /DV/
  3. Autorita Svätého Písma: Z biblických štúdií predpokladáme ako dokázanú autenticitu a historicitu kníh Svätého písma. Kánonické knihy Sv. Písma sú Bohom inšpirované a preto z nich môžeme argumentovať ako z Božieho slova, autoritatívneho a neomylného.
  4. Vierohodnosť kresťanskej doktríny: Predpokladáme ako dokázané, že Ježiš Kristus je skutočný Boží posol a na vierohodnosť jeho náuky sa môžeme spoliehať. Predpokladáme teda autenticitu a vierohodnosť kresťanskej doktríny.
  5. Neomylnosť Magistéria: Z traktátu o Cirkvi predpokladáme, že pravá náuka a náboženstvo sa nachádza v jednej pravej Cirkvi, ktorú založil Ježiš Kristus. V katolíckej cirkvi predpokladáme Kristom ustanovené živé Magistérium, ktoré je neomylné v otázkach viery a mravov.

Subjektívne predpoklady upraviť

  1. Živá viera – lebo teológia začína a zaoberá sa samotnými princípmi viery;
  2. Duch modlitby – aby sme získali habitus posvätnej vedy;
  3. Čistota srdca – posvätná teológia je participáciou Božej vedy; najčistejšia vec nemôže byť prijatá do nečistej nádoby;
  4. Poníženosť srdca – ide o Božie tajomstvá, ktoré prevyšujú naše chápanie. Boh sa pyšným protiví, ale poníženým dáva svoju milosť. Veda bez poníženosti vedie k arogancii;
  5. Správny úmysel – robiť teológiu na Božiu slávu a vlastné posvätenie.

Iné projekty upraviť