Polarizácia je smer, v ktorom vlna kmitá. Svetelné vlny sú priečne polarizované, to znamená, že oscilujú v smeroch kolmých k smeru ich šírenia sa.