Post-Capitalist Society

Post-Capitalist Society (Postkapitalistická spoločnosť) je významné politologické, sociologické a ekonomické dielo amerického mysliteľa v oblasti manažmentu P. F. Druckera (1909-2005) z roku 1992. Pod vplyvom tohto diela začali myslitelia v manažmente hovoriť o novej spoločnosti buď označovanej ako vedomostná spoločnosť alebo ako postkapitalistická spoločnosť, ktorá vzniká v prvých dekádach 21.storočia.

Obsah diela

upraviť

Definuje postkapitalistickú spoločnosť v historických súvislostiach, zaoberá sa ekonomickým, politickým a sociálnym usporiadaním vedomostnej spoločnosti, poskytujúce komplexný prehľad o histórii od kapitalizmu k spoločnosti vedomostí, a popisuje politický systém od národného štátu k megaštátu a objavenie sa vedomostnej ekonomiky.

Úvod: Transformácia:

Citujú sa tri zásadné vety:

"Vždy v priebehu niekoľkých storočí nastávajú v histórii Západu výrazné transformácie. V priebehu niekoľkých krátkych desaťročí spoločnosť pretvára samu seba - mení sa jej pohľad na svet, jej základné hodnoty, jej sociálna a politická štruktúra, jej umenie, jej kľúčové inštitúcie. Po 50 rokoch je tu už úplne nový svet. A ľudia v ňom narodení si už ani nedokážu predstaviť ten svet, v ktorom žili ich prarodičia a do ktorého sa narodili ich vlastní rodičia. My sami teraz žijeme v dobe takej transformácie, keď sa tvorí postkapitalistická spoločnosť. A o tom je táto kniha." píše P.F.Drucker,s.9.

"Teraz však táto transformácia nie je obmedzená iba na západnú spoločnosť a dejiny Západu. Jednou zo zásadných zmien je, že už nejde o "západnú" históriu či civilizáciu. Existuje iba svetová história a svetová civilizácia - ale obe sú "pozápadnelé"." P.F.Drucker,s.10.

"Dostatočne sme už vkročili do novej postkapitalistickej spoločnosti, aby sme mohli preskúmať a zrevidovať sociálnu, ekonomickú a politickú históriu obdobia kapitalizmu a národného štátu." P.F.Drucker, s.11.

Obsah diela rozdelený na kapitoly:

Časť prvá:Spoločnosť: Od kapitalizmu k spoločnosti vedomostí. Spoločnosť organizácií. Práca, kapitál a ich budúcnosť. Produktivita nových pracovných síl. Organizácia založená na zodpovednosti.

Časť druhá: Politický systém: Od národného štátu k megaštátu. Transnacionalizmus - Regionalizmus - Tribalizmus. Potreba zásadnej premeny vlády. Aktívne občianstvo prostredníctvom sociálneho sektoru.

Časť tretia: Vedomosti: Vedomosti: ich ekonómia, ich produktivita. Zodpovedná škola. Vzdelaná osobnosť.

Najdôležitejšie premisy diela v citátoch:

„Je prakticky isté, že spoločnosť bude zároveň nesocialistická a postkapitalistická. A je tiež isté, že jej prvotným ekonomickým zdrojom budú vedomosti. To tiež znamená, že bude musieť byť spoločnosťou organizácií. Nositeľmi vedomostí ako ekonomického zdroja produktivity sú ľudia, prevažne zamestnaní v organizáciách. To znamená, že vedomostní pracovníci budú zároveň vlastníkmi vedomostí ako výrobného prostriedku a zároveň s nimi budú pracovať." Z tohto dôvodu sa hovorí o vedomostnej spoločnosti.

P.F.Drucker uvádza dve hlavné triedy postkapitalistickej spoločnosti: vedomostní pracovníci (knowledge workers), ktorí vlastnia, vyvíjajú vedomosti, pracujú s nimi a riadia používanie vedomostí a ich rozmiestňovanie ( vtedy sa označujú ako manažéri vedomostí (knowledge managers) a obslužní pracovníci (service workers), ktorí pracujú na základe vyvinutých vedomostí, pričom obe sociálne triedy sproduktívňujú vedomosti ako ekonomický zdroj. Predpokladá používanie trhovej ekonomiky, kde v rámci trhového mechanizmu v globálnej ekonomike peniaze slúžia viac ako ako obeživo než ako produktívny zdroj. "Vzdelaní pracovníci vlastnia svoje vedomosti a môžu si ich kamkoľvek brať so sebou. Ekonomickou výzvou pre postkapitalistickú spoločnosť bude preto produktivita kvalifikovanej práce a vzdelaný pracovník. Sociálnou výzvou bude oproti tomu zabezpečenie dôstojnosti pre druhú triedu postkapitalistickej spoločnosti, pre obslužných pracovníkov. Týmto spravidla chýba potrebné vzdelanie, aby mohli vykonávať práce založené na vedomostiach. A v každej krajine, dokonca aj v tej najvyspelejšej, budú títo pracovníci tvoriť väčšinu." (s.15, P.F.Drucker).

Národný štát bude iba jednou z ďalších, i keď kľúčovou zložkou systému, ktorý nazývame „postkapitalistický politický systém“, v ktorom žijú vedľa seba a vzájomne medzi sebou súťažia štruktúry nadnárodné, regionálne, národné, lokálne, alebo dokonca kmeňové.P.F.Drucker,s.11

„Prechod k postkapitalistickej spoločnosti sa začal krátko po druhej svetovej vojne. Nová spoločnosť využije voľný trh ako vyskúšaný mechanizmus ekonomickej integrácie. Ťažiskom bude jej štruktúra, sociálna a ekonomická dynamika, jej spoločenské triedy a sociálne problémy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré dominovali ostatných 250 rokov a definovali problémy, okolo ktorých sa kryštalizovali politické strany, sociálne skupiny, spoločenské hodnotové systémy a osobné i politické snahy.“ P.F.Drucker,s.13-14. "Dnes sme niekde uprostred tejto transformácie, ktorá zrejme nebude uzatvorená pred rokom 2010, alebo 2020. Ale zmenila už politickú, ekonomickú, sociálnu a mravnú tvár sveta." P.F.Drucker, s.10.

Povedali o Druckerovi a diele

upraviť

"Svetový ohlas si získal P.F.Drucker hlavne ako autor celého radu vynikajúcich publikácií o manažmente a ekonomických, politologických a sociologických štúdií. Postkapitalistická spoločnosť je jeho najnovšou knihou ( český preklad rukopisu vyšiel iba niekoľko mesiacov po vydaní v anglickom jazyku v renomovaných nakladateľstvách HarperCollins (New York) a Butterworth-Heinemann (Oxford)v septembri 1992," napísal na rube knihy editor vydavateľstva Management Press Praha, 1993.

Gery Hamel: "P.Drucker si získal renomé ako teoretik riadenia. V tejto oblasti sa ale osvedčil aj ako prorok. Vo svojej práci z roku 1969 v jasných obrysoch predpovedal objavenie sa "ekonómie vedomostí". Rád by som vyzval všetkých rádoby učiteľov manažmentu: pokúste sa nájsť a vyjadriť niečo, čo už skôr P.F.Drucker nepovedal, alebo to nepovedal dobre. Takto vysoko postavená úroveň by významným spôsobom obmedzila počet kníh o podnikaní, ktoré prepĺňajú regále kníhkupectiev a dala by manažérom určitú nádej na získanie skutočne sviežeho rozhľadu."(Kompendium managementu, Stuart Crainer, 1998. Computer Press, Praha, s.51)

Literatúra

upraviť
  • Drucker F.Peter: Postkapitalistická společnost, 1993,vyd. Management Press, Praha

Externé odkazy

upraviť

Studia Politica Slovaca SAV 2/2009, http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=f6b15e24-4b94-460f-a495-d112a3e4d6e7[nefunkčný odkaz], (kliknúť na view)