Potrubná doprava je v širšom zmysle akákoľvek doprava používajúca potrubie ako dopravnú cestu, v užšom zmysle len takáto doprava okrem dopravy kvapalných alebo plynných látok.

Používa sa (v širšom zmysle) na prepravu nerastných surovín, napríklad ropy, zemného plynu alebo vody. V minulosti sa používala aj na prepravu pošty, keď sa listové zásielky uložili do kovového puzdra a pomocou pary sa prepravili do cieľovej zberne.

Druhy upraviť

  • hydraulická doprava - veci sa uložené v špeciálnych kontajneroch dopravujú pomocou kvapaliny
  • pneumatická doprava - veci sa uložené v špeciálnych kontajneroch dopravujú pomocou stlačeného vzduchu alebo iného plynu
  • doprava kvapalných látok potrubím
  • doprava plynných látok potrubím