Previsnutá a ustupujúca konštrukcia

Previsnuté a ustupujúce konštrukcie sú konštrukcie, ktorých funkcia spočíva v dotváraní estetického a architektonického vzhľadu objektu. Umožňujú variabilitu objektu a zlepšujú životné prostredie. Patria sem balkóny, lodžie, rímsy, atiky, ustupujúce podlažia, markízy a arkiere.

  • HÁJEK, V. Pozemné staviteľstvo I pre 1. roč. SPŠ stavebných. Bratislava : Alfa, 1989.