Proces prekladu je fáza komunikačnej reťaze, v ktorej sa uskutočňuje prekódovanie literárneho komunikátu z jedného jazyka do druhého. Prekladateľský proces sa realizuje etapovito ako proces dekódovania správy a kódovania správy za pomoci sprostredkujúceho systému. V umeleckom preklade je takýmto sprostredkujúcim systémom (jazykom) štylistický kód, výrazová sústava. Výsledkom prekladateľského procesu je prekódovanie správy, tvorby nového textu a jeho recepcia príjemcom.

Dekódovanie správy možno označiť ako recepčný proces, ktorý má niekoľko fáz. Na počiatku je to čítanie v jazyku originálu. Táto recepcia prebieha v rozdielnom literárnom kontexte. Čítanie originálu zacielené perspektivne na preklad je čítaním diskurzívnym. V rovine recionálneho pozorovania textu sa utvára čitateľský zážitok z diela, ktorý býva jedným z hlavných stimulov vzniku umeleckého prekladu. Jednotlivé fázy čitateľskej recepcie prekladateľa vo vzťahu k originálnemu textu sa uskutočňuje v troch polohách: opisno-pozorovacej, analyticko-kritickej a interpretačnej. Čitateľská recepcia prebieha tu analogicky s aktom interpretácie, v ktorej opis a analýza textu predstavujú dve predchádzajúce fázy vo vzťahu k vlastnej interpretácii.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.