Projekt (manažment)

Projekt je časovo a vecne (teda zdrojmi) ohraničená (spravidla jedinečná) úloha, ktorá sa realizuje interdisciplinárne. Definícia podľa ISO 9000:2005 znie: Projekt je jednorazový proces, ktorý pozostáva zo sady zosúladených a riadených činností so stanovenými začiatočnými a konečnými termínmi, a ktorý sa sa realizuje, aby sa - so zohľadnením obmedzení v oblasti času, nákladov a zdrojov - dosiahol cieľ, ktorý spĺňa špecifické požiadavky. Pozri aj projektové manažérstvo.

Projekt je nástroj na dosiahnutie zmeny. Je jedinečný (neopakuje sa v čase - nejedná sa o pravidelnú činnosť) časovo ohraničený (má obmedzené trvanie), jednoznačne priraditeľný (jednoznačne vieme určiť, kto je zaň zodpovedný) a má obmedzené zdroje (finančné, materiálne, ľudské, časové a pod.).

Každý projekt má pozostávať aspoň z nasledovných bodov:

  • popísanie stavu, ktorý chceme zmeniť
  • definovanie cieľov, ktoré chceme projektom dosiahnuť (plánovanie)
  • špecifikovanie spôsobu (jednotlivých úloh) akým chceme dosiahnuť definované ciele

(priradenie zodpovednosti za jednotlivé úlohy, definovanie zdrojov - materiálnych, časových, ľudských, finančných, rozpočet).

Každý projekt má mať presne definované ciele, ktoré musia byť merateľné (vieme ohodnotiť úspešnosť dosiahnutia daného cieľa)