Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Protipožiarna bezpečnosť stavieb alebo požiarna bezpečnosť stavieb (skratka PBS) je súbor opatrení, ktoré sa požadujú splniť pri navrhovaní, uskutočňovaní aj pri užívaní stavieb. Na Slovensku sú tieto opatrenia upravené v požiadavkách platných právnych predpisov[1][2][3] a súvisiacich technických noriem[4]. Súbor týchto opatrení vyplýva, okrem iného, aj zo siedmich základných požiadaviek na stavby, ktoré ustanovuje európska legislatíva t. j. z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

Referencie Upraviť

  1. Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov [online]. . Dostupné online.
  2. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb [online]. . Dostupné online.
  3. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov [online]. . Dostupné online.
  4. Portál technických noriem Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR [online]. . Dostupné online.

Externé odkazy Upraviť