Psycholingvistika je rozvetvená disciplína, ktorá vznikla predovšetkým na pomedzí psychológie a lingvistiky a ktorá zahrňuje široké spektrum tematických okruhov: produkciu a rozumenie reči, problematiku mentálnych štruktúr, vzťah jazykovej kompetencie a jazykovej performancie, mentálnu reprezentáciu lingvistických konštruktov, psychofonetiku, náuku o pauzách, vzťah jazyka a myslenia, čítania a písania, osvojovania si jazyka dieťaťom, osvojovania cudzích jazykov, osvojovania nových poznatkov prostredníctvom jazyka, bilingvizmus, niekedy aj biologické základy jazyka, patológiu reči, neverbálnu komunikáciu, reč zvierat a iné.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.