Jazykoveda

veda skúmajúca jazyk
(Presmerované z Lingvistika)

Jazykoveda alebo lingvistika je veda skúmajúca (spravidla prirodzený) jazyk. Skúma ho z hľadiska jeho jednotiek, stavby, funkcií a vývinu.

Pojem lingvistika (franc. linguistique, z lat. lingua = jazyk) zaviedol švajčiarsky jazykovedec a štrukturalista Ferdinand de Saussure na odlíšenie od dovtedajšej filológie (pozri dole) majúcej trocha iné zameranie.

Články a skupiny článkov k jazykovede vo Wikipédii

upraviť

Pozri:Kategória:Jazykoveda

Členenia

upraviť

Jednoduché členenie

upraviť

Podrobné členenie

upraviť
  • Synchrónna lingvistika (Opisná lingvistika): skúma jazyk ako systém fungujúci v istom časovom priereze (synchrónia). Osamostatnila sa po vystúpení F. de Saussura. Delí sa na:

Moderné členenie

upraviť
  • Kontextuálna lingvistika je štúdium toho, "ako jazyk zapadá do okolitého sveta"; zahŕňa filozofiu jazyka resp. psycholingvistiku, neurolingvistiku, sociolingvistiku, antropologickú lingvistiku, lingvistiku antropológie, klinickú lingvistiku, vývinovú lingvistiku, kognitívne vedy, rétoriku a pod.
  • Nezávislá lingvistika je štúdium čisto len jazyka ako takého bez vonkajších faktorov, čiže ostatné jazykovedné odbory

Členenie z hľadiska metód

upraviť

Niektoré združujúce pomenovania

upraviť

Matematická lingvistika je súhrnný názov pre kvantitatívnu, algebrickú a príp. aj strojovú (komputačnú) lingvistiku.

Semiotika zahŕňa syntax, sématiku a pragmatiku.

Filológia má aspoň štyri definície:

  • (nevedecká) vedná disciplína zaoberajúca sa všeobecne jazykom a jeho produktami; zahŕňa jazykovedu a náuku o literatúre
  • (vedecká širšia) vedný odbor skúmajúci texty istého jazyka (z hľadiska jazyka, literárnych vlastností a kultúrnohistorického obsahu)
  • (vedecká užšia) jazykovedná disciplína, ktorá skúma jazykové prejavy (príp. aj jazykové systémy), ale na ich interpretáciu využíva poznatky a postupy literárnej vedy, histórie, filozofie, etnografie a archeológie
  • (nepresná) = jazykoveda

Pojem teoretická jazykoveda sa v zásade používa ako opak aplikovanej jazykovedy, niekedy však ako synonymum len pre synchrónnu jazykovedu, alebo len pre všeobecnú jazykovedu.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Jazykoveda

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť

JÚĽŠ SAV: Slovenskí jazykovedci