Etymológia (z dvoch gréckych slov ἔτυμον (etymon) = pravda, istota; λογία (logia) = náuka; príslušná osoba je etymológ) je jazykovedná disciplína, ktorá skúma pôvod, prvotný význam, vývoj a históriu slov alebo ich morfém (častí slov) pomocou analýzy morfologickej stavby zo súčasného i historického aspektu. Pri tomto výskume sa vo veľkej miere využíva porovnávacie štúdium príbuzných jazykov a staršie vývojové štádium príslušného jazyka.

Pre štúdium etymológie slovenčiny majú veľký význam výsledky indoeurópskej porovnávacej jazykovedy (laryngálna teória, učenie o hláskovej štruktúre odvodeného indoeurópskeho koreňa, významy zodpovedajúce v iných jazykoch a pod.).

Výsledky etymologického výskumu istého jazyka sa okrem osobitných štúdií podávajú v tzv. etymologických slovníkoch. V nich sa skúmané slová usporadúvajú podľa abecedy do hesiel s príslušným výkladom o pôvode slova.

Etymológiou v užšom zmysle sa rozumie pôvod a história jednotlivých slov. Popri správnej, vedecky overenej a podloženej etymológii slova existuje aj tzv. falošná etymológia, ktorá sa zakladá na nesprávnom chápaní etymologickej štruktúry slova. Často sa hovorí aj o tzv. ľudovej etymológii, ktorá sa usiluje objasniť pôvod slova z jeho vonkajšej (zvukovej) podoby alebo podľa jeho morfologického zloženia, ale bez akéhokoľvek hlbšieho porovnávacieho a typologického štúdia.

Iné projekty

upraviť