Rešeršná služba (angl. search services; retrieval services) je zostavovanie a sprístupňovanie výstupov rešeršnej činnosti knižničnými a informačnými inštitúciami. Výstupom analyticko-syntetického spracovania (rešeršnej činnosti) na základe požiadavky používateľa je rešerš.

Knižničné a informačné inštitúcie poskytujú používateľom rôzne druhy rešerší, buď z vlastných knižnično-informačných fondov, alebo z elektronických informačných zdrojov. Tie obsahujú relevantné záznamy dokumentov, tj. dokumentov, ktoré zodpovedajú rešeršnému dotazu. Vyhľadávanie relevantných informácii pre danú informačnú požiadavku (rešeršovanie), sa vykonáva prieskumom knižnično-informačného fondu, ktorý predstavujú primárne, sekundárne a terciárne dokumenty.

Rešeršovanie upraviť

Rešeršnú činnosť možno vykonávať:

 1. Manuálne – klasická/jednorazová retrospektívna literárna rešerš, ktorá je spracovaná vyhľadávaním v tradičných informačných zdrojoch ako sú napr. lístkové katalógy a bibliografie. Na takéto spracovanie sa vzťahuje norma STN 01 0198 Formálna úprava rešerší.
 2. Strojovo – automatizovaná rešerš, ktorá je výsledkom rešeršovania v elektronických informačných zdrojoch

Používateľ si môže vybrať z dvoch možností rešeršovania:

 1. Jednorazové rešerše: súpis k danej téme za stanovené obdobie k určitému dátumu
 2. Priebežné rešerše: vyhľadávanie prebiehajúce v daných periódach opakovane (napr. SDI)

Činnosti vykonávané pri vyhotovení rešerše upraviť

 • Prijatie objednávky od používateľa: online žiadankou (objednávkou), e-mailom, klasickou poštou, telefonicky, alebo osobne
 • Evidencia objednávky
 • Konzultácia so zadávateľom a ujasnenie vecných a formálnych hľadísk, určenie druhu rešerše, časové rozpätie atď.
 • Výber optimálneho informačného zdroja
 • Voľba rešeršnej stratégie, formulácia rešeršnej požiadavky v špeciálnom jazyku konkrétneho informačného alebo rešeršného systému (napr. stratégia stavebných kameňov, rastúcej perly, osekávania, stratégia širšieho pojmu)
 • Vyhľadávanie záznamov v online katalógu/lístkovom katalógu, elektronických informačných zdrojoch, bibliografiách...
 • Hodnotenie a posúdenie relevancie záznamov
 • Výber relevantných záznamov pre používateľa

Výsledok upraviť

Výsledok vyhľadávania informácii môže byť ako:

 1. Súpis záznamov dokumentov alebo ich častí – dokumentografická rešerš
 2. Súhrn faktografických informácii – faktografická rešerš

Rešeršné služby sú prevažne platenými službami. Používateľ dostáva po vyhotovení rešerše súpis bibliografických odkazov na danú tému buď v tlačenej alebo elektronickej forme, na CD-ROMe, DVD-ROMe, alebo sa posiela formou e-mailu.

Zdroje upraviť