Gamma delta T lymfocytyUpraviť

Gama delta T lymfocyty (γδ T bunky) sú T lymfocyty, ktoré majú na svojom povrchu charakteristický receptor T-buniek(TCR). Väčšina T lymfocytov sú aβ (alfa beta) T bunky s TCR zloženým z dvoch glykoproteínových reťazcov nazývaných α (alfa) a β (beta). Naproti tomu gama delta (γδ) T bunky majú TCR, ktorý je tvorený jedným γ (gama) reťazcom a jedným δ (delta) reťazcom. Táto skupina T lymfocytov je menej obvyklá ako aß T lymfocyty. Najvyššie zastúpenie majú v črevnej sliznici v populácii lymfocytov známych ako intraepiteliálne lymfocyty (IEL).[1]

Antigénne molekuly, ktoré aktivujú gama delta T lymfocyty, sú stále do značnej miery neznáme. Sú zvláštne v tom, že nevyžadujú spracovanie antigénu a prezentáciu peptidových epitopov hlavným histokompatibilným komplexom (MHC), hoci niektoré rozpoznávajú molekuly MHC triedy Ib. Môžu byť tiež aktivované signálmi nebezpečenstva (napríklad proteíny tepelného šoku (HSP)).

Subpopulácie γδ-T lymfocytov tiež existujú v epidermálnom kompartmente kože myší. Vznikajú počas vývoja plodu a exprimujú invariantný a kanonický receptor T-buniek Vγ3 Vδ1.[2]

Gamma delta T lymfocyty vrodenej a adaptívnej imunityUpraviť

Okolnosti, ktoré vedú k odpovedi gama delta T lymfocytov, nie sú úplne známe. Tvoria systém lymfocytov, ktorý sa vyvíja pod vplyvom iných leukocytov v týme a na periférii. Vyvíjajú sa z nich funkčne odlišné subpopulácie, ktoré majú veľa priamych a nepriamych efektov na zdravé tkanivá, imunitné bunky, patogény a infikované tkanivá, a na odpoveď hostiteľa na tieto stimuly.


Tak ako iné „netradičné“ subpopulácie T lymfocytov, ktoré nesú invariantné TCR, (napríklad prirodzené zabíjačské T bunky), aj gama delta T lymfocyty sú charakteristické tým, že sú na hranici medzi evolučne primitívnejšou vrodenou imunitou, ktorá umožňuje rýchlu odpoveď na rôzne patogény a nebezpečné stimuly, a adaptívnou imunitou, kde B a T lymfocyty spôsobujú pomalšiu, ale vysoko antigénne špecifickú imunitnú odpoveď. To vedie k dlhotrvajúcej pamäti proti tým istým antigénom. Za súčasť adaptívnej imunity sa gama delta T lymfocyty môžu považovať preto, že u nich dochádza k preusporiadaniu génov pre TCR, aby produkovali diverzitu receptorov. Rôzne subpopulácie však môžeme tiež považovať za súčasť vrodenej imunity [3], pretože špecifický TCR môže fungovať ako receptor na rozpoznávanie vzorov . [4] Napríklad veľké množstvo ľudských Vγ9/Vδ2 T lymfocytov reaguje v priebehu hodín na bežné molekuly produkované mikróbmi, a vysoko obmedzené intraepiteliálne Vδ1 T lymfocyty reagujú na epiteliálne bunky vystavené stresu, ktoré nesú signály nebezpečenstva.

Nedávne práce ukázali, že ľudské Vγ9/Vδ2 T lymfocyty sú tiež schopné fagocytózy- procesu pripisovanému výlučne myeloidnému radu buniek vrodenej imunity (neutrofilom, monocytom, dendritickým bunkám).[5]

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15976493-gammadelta-t-cells-link-innate-and-adaptive-immune-responses/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17291283-skin-gammadelta-t-cell-functions-in-homeostasis-and-wound-healing/
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16337364-the-function-of-gammadelta-t-cells-in-innate-immunity/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11116953-antigen-recognition-by-human-gamma-delta-t-cells-pattern-recognition-by-the-adaptive-immune-system/
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19843947-human-gamma-delta-t-cells-a-lymphoid-lineage-cell-capable-of-professional-phagocytosis/