Reexport je obchodná transakcia spočívajúca v nákupe určitého tovaru v jednej krajine so zámerom jeho ďalšieho predaja v inej krajine.

Reexport môže byť:

  • priamy: Tovar nakúpený v jednej krajine sa vyvezie do ďalšej krajiny bez toho, aby prekročil hranice štátu, v ktorom má subjekt uskutočňujúci reexport sídlo.
  • nepriamy: Tovar nakúpený v jednej krajine je dovezený do krajiny reexportéra (subjektu realizujúceho reexport) a potom sa vyvezie do inej krajiny.