Register v procesore je pamäťové miesto, ktoré slúži procesoru na uchovávanie údajov, ktoré práve spracováva. Ide o pomerne malé množstvo veľmi rýchlej pamäte, ktorá je priamo súčasťou procesorového jadra a prístup k nim je obvykle súčasťou inštrukčného súboru.

Registre majú obvykle rovnaký počet bitov ako je základná šírka spracovaného údaju (t. j. napr. u 8-bitového procesora je to 8 bitov atď.). U niektorých procesorov sú k dispozícii aj registre s dvojnásobnou príp. štvornásobnou šírkou, obvykle zložené z viacerých základných registrov (ku ktorým je možné pristupovať aj individuálne).

CISC procesory obyčajne obsahujú malý počet registrov (3 – 20), z ktorých niektoré majú špeciálne určené postavenie (napríklad akumulátor, počítadlo cyklov, indexový register a pod.). Naopak, RISC procesory majú typicky veľký počet (16 – 32) navzájom zväčša rovnocenných registrov.

Okrem dátových registrov obsahujú procesory aj špeciálne registre (angl. Special Function Register, skr. SFR) určené pre zvláštne funkcie, napríklad počítadlo programu (angl. Program Counter, PC) obsahujúce adresu práve vykonávanej inštrukcie, alebo ukazovateľ vrchola zásobníka (angl. Stack Pointer, SP). Táto skupina registrov je ešte významnejšia (a rozsiahlejšia) u mikrokontrolérov, kde sa pomocou SFR pristupuje k zabudovaným periférnym zariadeniam.