Registrový súd je na Slovensku okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register.

Okresný súd Banská Bystrica na Skuteckého 28

Podľa § 279 Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.) obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja:

  • Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Mestský súd Bratislava III
  • Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Trnave vedie Okresný súd Trnava
  • Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Trenčíne vedie Okresný súd Trenčín
  • Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Nitre vedie Okresný súd Nitra
  • Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Žiline vedie Okresný súd Žilina
  • Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici vedie Okresný súd Banská Bystrica
  • Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Prešove vedie Okresný súd Prešov
  • Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie Mestský súd Košice

V minulosti boli registrové súdy upravené v zákone č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a v zákone č. 80/1992 Zb. o štátnej správe súdov.

Podrobnosti o vedení obchodného registra upravuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a § 27 Obchodného zákonníka.