Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa (spravidla) podnikateľov, najmä ich obchodné meno a právna forma.

Zapisujú sa údaje ako obchodné meno, miesto podnikania, predmet podnikania, právna forma podnikania, identifikačné číslo, osoby riadiace spoločnosť a aktuálny stav spoločnosti. Podľa výpisu z obchodného registra je možné overiť, či právnická osoba existuje a môže slúžiť ako základ pre posúdenie, či je vhodné s ňou obchodovať (napr. usúdiť či nie je v stave pred zánikom).

Obchodný register na Slovensku

upraviť

Obchodný register je upravený v Obchodnom zákonníku (§ 27 a nasl.) a od roku 2004 aj v zákone č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri. Konania vo veciach obchodného registra a rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu upravuje § 200a až 200c Občianskeho súdneho poriadku. Registrové súdy upravuje zákon č. 371/2004 Z.z.

Podľa definície v Obchodnom zákonníku je obchodný register verejný zoznam tzv. "zapísaných údajov" (čo sú údaje ustanovené v Zákone o obchodnom registri, pozri nižšie), ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín ("zbierka listín"). V staršom znení Obchodného zákonníka definícia znela "verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osobitným zákonom stanovených osôb."

Zapísané osoby (Obchodný zákonník)

upraviť

Do obchodného registra sa zapisujú tzv. "zapísané osoby", čo sú:

 • a) obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb,
 • b) odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon,
 • c) fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenska, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon

Bod c) sú predovšetkým živnostníci - tí sa teda nezapisujú do obchodného registra povinne, ale len na vlastnú žiadosť.

Zapísané údaje (Zákon o obchodnom registri)

upraviť

§2 (1) Do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku tieto údaje:

 • a) obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
 • b) identifikačné číslo,
 • c) predmet podnikania alebo činnosti,
 • d) právna forma právnickej osoby,
 • e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • f) označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra, spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • h) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak má zapísaná osoba dozorný orgán zriadený; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • i) zrušenie právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
 • j) dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
 • k) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • l) rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
 • m) vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
 • n) meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
 • o) dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,
 • p) zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,
 • q) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • r) právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
 • s) ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.1)

(2) Do obchodného registra sa ďalej zapisujú

 • a) pri verejnej obchodnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka,
 • b) pri komanditnej spoločnosti mená, priezviská a bydliská spoločníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka s určením, kto je komplementár a kto komanditista, výška vkladu každého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výška základného imania a rozsah jeho splatenia,
 • c) pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka, výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu každého spoločníka do základného imania a rozsah jeho splatenia,
 • d) pri akciovej spoločnosti výška základného imania, rozsah jeho splatenia, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno, ak je prevoditeľnosť týchto akcií obmedzená; ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno, alebo názov a sídlo tohto akcionára,
 • e) pri družstve výška zapisovaného základného imania a výška základného členského vkladu,
 • f) pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,

(3) Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, sa do obchodného registra zapisuje

 • a) označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby,
 • b) adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • c) identifikačné číslo podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • d) predmet podnikania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • e) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • f) zrušenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na Slovensku,
 • g) obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby,
 • h) register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, a číslo zápisu,
 • i) údaje o zahraničnej osobe podľa odseku 1 písm. e),
 • j) dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby,
 • k) údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej osoby podľa odseku 1 písm. k),
 • l) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba vykonávajúca konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
 • m) dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania, ktoré sa týka zahraničnej osoby, a dátum ukončenia týchto konaní,
 • n) zrušenie zahraničnej osoby.

(4) Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie, sa okrem údajov podľa odseku 3 zapisujú aj tieto údaje:

 • a) právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, táto evidencia a číslo zápisu,
 • b) predmet podnikania zahraničnej osoby,
 • c) najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene, ak táto osoba má základné imanie a ak tento údaj nevyplýva z listín podľa § 3 ods. 2 písm. b).

(5) Identifikačné číslo pridelí zapísanej osobe registrový súd, ak už ho nemá pridelené iným štátnym orgánom podľa osobitného zákona. Identifikačné číslo oznámi registrovému súdu príslušný štátny orgán.

Platnosť zapísaných údajov a znenia listín (Obchodný zákonník)

upraviť

§27 (3) Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.

(4) Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými údajmi alebo uloženými a zverejnenými listinami, nemožno voči tretím osobám namietať zverejnené znenie. Tretie osoby sa môžu odvolávať na zverejnené znenie, ak zapísaná osoba nepreukáže, že tretím osobám boli známe zapísané údaje alebo obsah listín uložených v zbierke listín.

(5) Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na obsah listín alebo údajov, ktoré ešte neboli zapísané do obchodného registra alebo uložené do zbierky listín, okrem prípadu, ak ich účinky nastanú až zápisom do obchodného registra.

(6) Od zverejnenia zápisu štatutárneho orgánu alebo jeho členov do obchodného registra sa zapísaná osoba nemôže voči tretím osobám domáhať porušenia právnych predpisov, spoločenskej zmluvy alebo stanov pri voľbe alebo vymenovaní štatutárnych orgánov alebo ich členov okrem prípadu, že sa preukáže, že tretia osoba o ich porušení vedela.

(7) Ak je nesúlad medzi údajmi a listinami zverejnenými o zapísanom podniku zahraničnej osoby alebo o zapísanej organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby na Slovensku a údajmi a listinami zverejnenými o zahraničnej osobe v štáte, v ktorom má sídlo, pre obchodný styk s podnikom zahraničnej osoby alebo s jeho organizačnou zložkou sú rozhodujúce údaje a listiny zverejnené o podniku zahraničnej osoby alebo o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby na Slovensku.

(8) Ak je pri listinách uložených do zbierky listín nesúlad medzi znením listiny v štátnom jazyku a znením listiny v inom ako štátnom jazyku, nemožno voči tretím osobám namietať znenie listiny v inom ako štátnom jazyku. Tretie osoby sa môžu odvolávať na znenie listiny v inom ako štátnom jazyku, ak zapísaná osoba nepreukáže, že tretím osobám bolo známe znenie listiny v štátnom jazyku.

Registrový súd

upraviť

Obchodný register vedie miestne príslušný registrový súd (zákon 371/2004).

Ďalší obsah Zákona o obchodnom registri

upraviť

Okrem vyššie uvedených údajov, Zákon o obchodnom registri ešte opisuje:

 • obsah zbierky listín,
 • postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov ("registrácia"),
 • podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov,
 • ukladanie listín do zbierky listín,
 • nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra, ako aj vyhotovovanie kópií listín a potvrdení zo zbierky listín.

Stránky slovenského Obchodného registra

upraviť

Na stránke Obchodného registra je možné získať výpis z obchodného registra, tento je však len informatívny. Ak má slúžiť ako právny podklad, je potrebné vyžiadať výpis od notára, ktorý ho potvrdí. Fakticky je to rovnaký výpis.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť